Project

Zorglandbouw

Zorglandbouw levert een belangrijke bijdrage aan de vermaatschappelijking van de Agro & Food sectoren. De Landbouw en Zorgsector speelt daarnaast een belangrijke rol in het creëren van werkgelegenheid op het platteland en economisch perspectief voor ondernemers.

Doelstelling

Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe business- en verdienmodellen voor zorgboerderijen om te kunnen anticiperen op ingrijpende veranderingen in de financiering van de zorg zoals die tot uiting komt in de verschuiving van de financiering van de AWBZ naar de WMO.

Onderstaande kennisvragen zijn geformuleerd en geprioriteerd door de Zorglandbouwsector voor het werkplan van 2013:

  1. Hoe kan een zorgboerderij zich ontwikkelen tot een volwaardige leeromgeving?
  2. Hoe kan een zorgboerderij volwaardig functioneren als een arbeidsvoorbereidende en arbeidsactiverende organisatie?
  3. Hoe kan de zorglandbouw voorzien in de behoefte van inloophuizen en zorg welzijn aanbieder op maat op het platteland? Met name in krimpregio’s?
  4. Hoe kunnen zorgboerderijen hoogwaardige zorg garanderen zonder ingewikkelde en bureaucratische kwaliteitssystemen en behoud van haar unieke aspecten (rust ruimte, werken met natuur, nuttig bezig zijn, etc)?

Werkwijze

Bij de ontwikkelingen van de Product Martk Combinaties (PMC’s) vinden er per PMC een aantal ontwerpsessies plaats met de relevante partijen. Ter voorbereiding zijn er gesprekken met deskundigen. Aan de hand daarvan zal in afstemming met de Federatie Landbouw en Zorg een gedetailleerde invulling van de ontwerpsessie plaatsvinden. Bij elke PMC zijn er specifieke ontwerp opgaven. Invulling kwaliteitsborging is vast onderdeel bij de ontwerpsessies.

Resultaten

De te ontwikkelen PMC’s dienen aan te sluiten bij de wensen van zowel zorgboeren, (potentiele) cliënten als (potentiele) financiers. Concreet en praktisch toepasbaar en zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. Er komen geen rapporten maar 3 toegankelijke brochures (1 voor leeromgeving, 1 voor Arbeids-voorbereidend en –activerend en 1 voor Inloophuis en zorgvoorziener op maat in krimpregio’s). 

Publicaties