Project

Zuidelijk deel (Zw Delta)

In het Deltaprogramma Zuidwestelijke delta wordt op het moment gewerkt aan mogelijke strategieën om de gevolgen van klimaatverandering op waterveiligheid en zoetwater op te vangen. Hierbij is in het afgelopen jaar de aandacht gegroeid voor de sedimenthuishouding. Daarbij is voorlopig geconcludeerd dat ingrepen in de sedimenthuishouding onderdeel moeten zijn van het werk van het Deltaprogramma. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van deze doelstelling. Het is aanvullend op reeds geprogrammeerd onderzoek naar voorkeurstrategieën voor ingrepen in de sedimenthuishouding. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Deltaprogramma Zuidwestelijke delta en het ministerie van EZ.

Hoofddoel is voor de Zuidwestelijke delta te bestuderen hoe maatregelen in de sedimenthuishouding kunnen worden ingebouwd in de lange termijn strategie voor waterveiligheid. Daarbij wordt vastgesteld welk gedeelte van de waterveiligheidsopgave in de Oosterschelde met sedimentmaatregelen kan worden gedekt, inclusief effecten en meekoppelkansen. Tegelijkertijd wordt kwalitatief in beeld gebracht wat de strategie betekent op het niveau van de Zuidwestelijke Delta als geheel. Daarbij is het belangrijk om niet de integraliteit uit oog verliezen bij een focus op knelpunten voor veiligheid.

2e tranche Kwantitatief onderzoek Oosterschelde(kering)

Deliverables

Product 1: Samenvattende rapportage voor beleidsmakers over de mogelijkheden van (her-) verdelingsmaatregelen van sediment (of wel een sedimentstrategie), voor het handhaven van de veiligheid

Product 2: Verslag van twee werkbijeenkomsten (voorstel: te Goes)

2e tranche Kwantitatief onderzoek Oosterschelde(kering):

Product 3: Eindrapportage met resultaten aanvullende veiligheidsberekeningen voor de Oosterschelde + verzamelde eindresultaten van de berekeningen (waterstanden en kruinhoogten) in de vorm van Excel-sheets

Publicaties