Project

eH@C HUPAction

Binnen eH@C HUPAction wordt een systeem ontwikkeld voor betere grensoverschrijdende informatieuitwisseling tussen instanties en toezichthouders binnen een organisatorische infrastructuur voor snelle signalering, monitoring en eliminering van humaanpathogene bacteriën (HUPA) in de groenteproductieketen in de Euregio Rijn-Waal.

Doelstellingen project

De doelen die in het project worden nagestreefd zijn:

 • Het bouwen van een crisiscommunicatie-infrastructuur voor een optimaal risicomanagement wanneer een uitbraak van HUPA in de plantaardige productieketen wordt geconstateerd.
 • Verbetering en uniformering van tracking en tracing (het proces van het monitoren van de contaminant in de productieketen, gebruikmakend van systemen voor registratie en communicatie evenals van (moleculaire) detectietoetsen, om de bron te herleiden)
 • Verbetering van de grensoverschrijdende informatieoverdracht evenals communicatie op alle vlakken (overheid, economie, wetenschap) van de groenteproductieketen (waarbij de communicatiestructuur nadrukkelijk verbinding zoekt bij bestaande nationale activiteiten).
 • Consumentenbescherming door kwalitatief hoogwaardige en veilige producten
 • Vermindering van de voor de mens belangrijkste ziekteverwekkers op groenten.
 • Beperking van de inkomstenderving voor de telers
 • Aanwenden van kennis over, en ervaring met, uitbraken van HUPA in de plantaardige voedselproductieketen.
 • Betere informatievoorziening en organisatorische infrastructuur voor de snelle signalering, monitoring en eliminering van HUPA in de plantaardige voedselproductieketen in de Euregio Rijn-Waal.
 • Versterking van het imago van de Euregio Rijn-Waal. Hierdoor zal de economische positie van de groenteproductieketen in de Euregio verbeteren. Het door de EHEC-crisis in Duitsland veroorzaakte verlies voor de telers in de Euregio wordt geschat op tientallen miljoenen euro’s.
 • Communicatie en demonstratie van projectresultaten.

Aanpak en tijdspad

Allereerst zal de in de Euregio Rijn-Waal aanwezige crisiscommunicatiestructuur van de overheid (nationaal en grensoverschrijdend) bij een uitbraak van HUPA in de groenteproductieketen bestudeerd worden. Vervolgens zal een grensoverschrijdende infrastructuur ontwikkeld worden om toekomstige crisiscommunicatie tussen de geïdentificeerde verantwoordelijke instanties van beide landen te optimaliseren. Bovendien worden technische innovaties gebruikt die een gerichte communicatie of informatieuitwisseling mogelijk maken. Bovendien zal de informatievoorziening tussen het bedrijfsleven en bestuurlijke organen geïntensiveerd worden om tot een kortere reactietijd tijdens een crisis te komen. Deze activiteiten zullen resulteren in een communicatie- en een actieplan.
Ter ondersteuning van het ontwikkelen van het communicatie- en actieplan zal de daarvoor benodigde kennis bij elkaar gebracht worden over HUPA in de groenteproductieketen ten aanzien van besmettingsroutes, infectieprocessen en systemen voor tracking en tracing (het proces van het monitoren van de contaminant in de productieketen, gebruikmakend van systemen voor registratie en communicatie evenals van (moleculaire) detectietoetsen, om de bron te herleiden).

Resultaten (beoogd)

Beoogde resultaten en producten zijn:

 • een rapport dat de stand van zaken beschrijft van het huidige crisis-communicatiesysteem waarmee de Euregio Rijn-Waal te maken krijgt ten tijde van een uitbraak van  HUPA in de groenteproductieketen;
 • een crisiscommunicatieplan voor beslissingsbevoegde instellingen en economisch betrokken partijen in een situatie ten tijde van een uitbraak van HUPA in de groenteproductieketen ten behoeve van de telers in de Euregio Rijn-Waal
 • website voor crisiscommunicatie;
 • een validatierapport van het ontwikkelde crisiscommunicatie en –actieplan;
 • een rapport dat inzicht geeft in de meest waarschijnlijke besmettingsroutes van HUPA in de groenteproductieketen waarbij eventuele zwakke schakels in de keten worden uitgelicht;
 • een rapport over hoe HUPA de plant infecteert en wat daarbij onder bepaalde omstandigheden de gevolgen kunnen zijn voor de consument;
 • een rapport dat de stand van zaken beschrijft van het huidige tracking en tracing  systeem van HUPA waarmee de Euregio Rijn-Waal te maken krijgt ten tijde van een uitbraak van HUPA in de groenteproductie-keten;
 • een protocol voor een plan van aanpak voor detectie en typering van HUPA in de groenteproductieketen die een eliminering van HUPA in de keten vervolgens mogelijk maakt.

Waar mogelijk zullen de rapporten ook richtlijnen bevatten voor verbetering van HACCP protocollen.