Project

Effectstudie herinrichting schoolpleinen Rotterdam

Heeft het herinrichten van een schoolplein met meer natuurlijke elementen en materialen een positief effect op het welzijn, de ontwikkeling en de natuurhouding van de kinderen die gebruik maken van dit plein? En zo ja, hoe kunnen de uitkomsten van het onderzoek zo goed mogelijk ingezet worden om tot meer succesvolle initiatieven voor het vergroenen van schoolpleinen te komen?

Doelstelling

Het doel van het project is om het effect van het groen herinrichten van schoolpleinen in achterstandswijken die momenteel hoofdzakelijk betegeld zijn te bepalen. Darbij wordt gelet op welzijn, ontwikkeling en natuurhouding. Een tweede doel is zorgen voor een goede doorwerking van de onderzoeksuitkomsten in de maatschappij.

Beoogd resultaat

De resultaten van de voormeting stemmen licht optimistisch ten aanzien van de effecten van de herinrichtingen. Zo kunnen kinderen die het huidige plein aantrekkelijker vinden zich na de ochtendpauze (op het plein) beter concentreren en zijn zij op dat moment positiever gestemd dan kinderen die het plein minder aantrekkelijk vinden. Ook zijn kinderen die aangeven vrij vaak buiten te spelen meer vertrouwd met natuur dan kinderen die dit minder vaak zeggen te doen.

Het project mondt in 2012 uit in een Nederlandstalig onderzoeksverslag. Verder wordt er een presentatie van het onderzoek gemaakt voor een niet-wetenschappelijk publiek. Ook worden een benuttings- en communicatieplan opgeleverd.

Werkwijze

Dit meerjarige project is gestart in 2010 met voormetingen bij 5 scholen. In 2012 zijn de activiteiten:

  • Voorbereiden nameting 
  • Nameting. 
  • Analyse en eindrapportage. 
  • Communicatie en doorwerking van de resultaten.

Publicaties