Project

€ureyeopener

De opzet van €ureyeopener versie 2.0 heeft inmiddels voldoende draagvlak bij de partijen die betrokken zijn bij het deelprogramma zoetwater Zuidwestelijke Delta - Rijnmond Drechtsteden (ZWD-RD). De rekenresultaten moeten nog wel door de betrokkenen nader worden bestudeerd. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere de wijze waarop beregeningshoeveelheden worden berekend en hoe de opbrengstvermindering in de landbouw in kosten wordt vertaald. In besprekingen zijn door betrokken partijen al een aantal voorstellen voor verbeteringen van €ureyeopener V2.0 gedaan.

In het afstemoverleg Zoetwater ZWD-RD is unaniem aangegeven dat men hiermee aan de slag wil. Daarbij is ook geconcludeerd dat een transparante toetsing en beschrijving van de €ureyeopener essentieel zijn voor de geloofwaardigheid van de applicatie en draagvlak voor de rekenresultaten. Daarom hebben EZ en het programmabureau van ZWD-RD aan Alterra gevraagd offerte uit te brengen voor een toetsing, validatie en valorisatie (gebruiksmogelijkheden, draagvlak ) van fase 2 €ureyeopener voor ZWD-RD. In geval van ernstige tekortkomingen wordt gevraagd te komen met een voorstel op welke wijze en in welke mate er binnen de beschikbare termijn (1 oktober) deze tekortkomingen kunnen worden opgeheven. Dit plan van aanpak geeft invulling aan dit offerteverzoek.

Deliverables

Doel van het project is om €ureyeopener2.0 verder te ontwikkelen tot €ureyeopener versie 3.0 (conceptuele verbeteringen en uitbreiding functionaliteiten), de applicatie te documenteren, te valideren op de regio Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden, en hiermee draagvlak te creëren voor toepassingen voor het deelprogramma zoetwater zuidwestelijke delta van het Deltaprogramma. Uitgangspunten voor de toepassingsmogelijkheden zijn:

  • €ureyeopener 3.0 kan worden gebruikt om effecten, kosten en baten (vermeden schade) uit te rekenen per   deelgebied in de ZWD, en levert aldus een goede onderbouwing van het afwegingskader voor zoetwater.
  • €ureyeopener 3.0 is goed te gebruiken bij de onderbouwing van het (regionale) maatregelpakket voor de voorkeursstrategie zoetwater.
  • €ureyeopener 3.0 levert inhoudelijk een waardevolle aanvulling op de resultaten van landelijke modelinstrumentarium (Deltamodel / blokkendoos).

Het eindproduct is een goed gedocumenteerde operationele applicatie ‘€ureyeopener V3.0’ voor de regio Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden.

Publicaties