COVID-19 geconstateerd op twee nertsenbedrijven

Nieuws

COVID-19 geconstateerd op vier nertsenbedrijven

Gepubliceerd op
20 mei 2020

Op 26 april zijn bij twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek besmettingen van COVID-19 bij verschillende nertsen geconstateerd. Op 7 mei zijn bij twee andere nertsenbedrijven in De Mortel en Deurne besmettingen aangetroffen. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen en er was sprake van verhoogde sterfte. Enkele medewerkers bij beide bedrijven hadden verschijnselen van het coronavirus. Uit onderzoek blijkt dat nertsen op het bedrijf het virus aan elkaar hebben overgedragen. Verder is het aannemelijk dat er een besmetting heeft plaatsgevonden van nerts op mens.

Door Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Universiteit Utrecht (UU) en Erasmus MC en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) wordt onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in het virus, de verspreiding van het virus en de verspreiding in het milieu. Er zijn monsters verzameld van zieke en gezonde dieren, en uit voorzorg zijn ook lucht- en stofmonsters genomen in de omgeving van de bedrijven. GGD is betrokken bij bemonstering en onderzoek naar besmettingen bij medewerkers.

Virus tussen nertsen overgedragen

Uit eerder onderzoek blijkt dat fretachtigen, en daarmee ook nertsen, gevoelig zijn voor besmetting met COVID-19. Bij sectie op de dieren werd longontsteking gezien en in organen en keelswabs werd SARS-CoV-2 aangetoond. Op basis van de variaties in de genetische codes van het virus kon worden geconcludeerd dat nertsen op het bedrijf het virus aan elkaar hebben overgedragen.

Mogelijke besmetting van dier op mens

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meldt in een Kamerbrief van 19 mei dat het aannemelijk is dat er een besmetting met het coronavirus heeft plaatsgevonden van nerts op mens. Er zijn extra maatregelen afgekondigd voor nertsenhouderijen. Alle bedrijven worden gescreend en er komt een bezoekverbod voor in de stallen. Er was al een meldplicht ingesteld en medewerkers moesten al beschermende kleding dragen.

Virus in stofdeeltjes in de stallen

In stofdeeltjes in de stallen werd virus RNA aangetoond wat er op wijst dat mensen in de stallen met geïnfecteerde nertsen blootgesteld kunnen worden coronavirus.

Geen virus in de luchtmonsters buiten de stal

In de Kamerbrief van 8 mei van minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer staat dat uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er geen virus in de luchtmonsters buiten de stal is aangetroffen. Het RIVM geeft aan dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is.

Voorzorgsmaatregel omgeving vervalt

In de tweede bemonsteringsreeks is het virus niet meer binnen of buiten de stal gevonden in de stofdeeltjes in de lucht. Dat laat minister Schouten weten in de Kamerbrief van 15 mei. Het eerdere RIVM-advies om uit voorzorg niet te wandelen of fietsen in een 400 meter zone rondom een besmet nertsenbedrijf is daarom ingetrokken.

Drie katten besmet

In het onderzoek zijn ook elf katten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dat betekent dat de katten besmet zijn geweest.

Het is belangrijk om de rol van katten bij potentiele virusoverdracht van deze luchtweginfectie verder te onderzoeken. In dit kader wordt onderzoek naar onder andere (virus)transmissie bij katten uitgevoerd door een samenwerkingsverband met onderzoeksgroepen verenigd in het Netherlands Centre for One Health (Faculteit Diergeneeskunde, Wageningen Bioveterinary Research, Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoekscentra in de humane gezondheidszorg).

WBVR heeft de dieren getest

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft de bevestigingstesten uitgevoerd op monsters van de nertsen. Daarnaast wordt verder onderzoek ingezet in samenwerking met GD, UU en EMC.

Lees ook: