Doelgroepen AquaVlan

Het voorgestelde project heeft door zijn diverse karakter verschillende doelgroepen:

a) Potentiële en bestaande kwekers van schelpdieren, vissen en zilte groenten

Omdat dit project de teelten van verschillende producten van Fork naar Farm doorlicht en daarmee de marktkansen van de teelten van verschillende soorten verkent, is dit project bedoeld voor bestaande kwekers die de eigen productiestrategie wensen te verbeteren en voor ondernemers die interesse hebben om in de sector in te stappen.

De concrete verbeteringen van productieprocessen binnen de schelpdier- en visteelt alsook van de zilte groenten, de diversificatie van productiemethoden en soorten en de verbeteringen van producten maken de uitkomst van dit project attractief voor deze groep. Deze doelgroep zal vooral door de workshops, kennis loket, de demonstraties van nieuwe technieken (op bedrijven en bij kennisinstellingen), zoals voor mestverwerking, nieuwe soorten, productiesystemen, zilte proefvelden en onderwijs ruimtes aangesproken worden.

b) Vissers en agrariërs die zich wensen te heroriënteren

Door de veranderingen in de vissector en ook binnen de agrarische sector is het belangrijk voor deze groepen om alternatieven te verkennen voor de eigen commerciële toekomst. Deze alternatieven kunnen uiteraard liggen binnen de aquafoodsector. Dit project verkent de kansen voor deze sectoren binnen de aquacultuur en biedt vooral veel objectieve en onderbouwde informatie aan deze sectoren omtrent de diverse vormen van aquacultuur, zodat een overstap van visserij of landbouw naar aquacultuur niet meer een volledige stap in het onbekende is.

Er is ook aandacht voor individuele begeleiding. Deze doelgroep zal vooral door de workshops, kennis loket, de demonstraties van nieuwe technieken (op bedrijven en bij kennisinstellingen), zoals voor mestverwerking, nieuwe soorten, productiesystemen, zilte proefvelden en onderwijs ruimtes aangesproken worden. Een verdere belangrijke rol spelen hier de marktonderzoek en de economische modellen die deze doelgroep  bij de besluitvorming om naar aquacultuur over te stappen ondersteunt.

c) Retail organisaties

Omdat dit project het concept Fork naar Farm volgt, kunnen retail organisaties hun inbreng hebben in de duurzaamheidcriteria van de productie. De eisen van GLOBALGAP reeds bij aanvang van de productie meenemen, geeft aan de retailers de kans om deze producten makkelijker op de markt te brengen. Door de retail actief bij het project te betrekken, is de toekomst voor de producerende sector  beter in te schatten en het resultaat is een sector die op lange termijn op een duurzame manier bezig is. Op die manier zijn de retailers verzekerd van de aanvoer van kwaliteitsvolle producten.

Anderzijds biedt het project de mogelijkheid tot een bewustmakingscampagne bij de retailers dat er wel degelijk duurzame aquafood vanuit de eigen regio aan hen kan aangeleverd worden die bovendien vaak naar specifieke nichemarkten gericht zijn met een hoge toegevoegde waarde. Door de connectie van werk over de markt en marktperspectieven gekoppeld aan duurzame productie worden binnen de dialoog met retailorganisaties ook nieuwe marktperspectieven voor producten uit de grensregio creëert.

d) Productschappen, Producentenorganisaties en landbouworganisaties

Binnen de schelpdier- en vissector is het belangrijk dat de productie op een duurzame manier gebeurt en dat de sector zich op een duurzame manier ontwikkelt. De Nederlandse Productschappen zijn als vertegenwoordigers van de producenten uiteraard geïnteresseerd om een algemeen geaccepteerde productie op een duurzame manier te realiseren en op die  manier de toekomst van de sector te waarborgen. Gezien de jongste ontwikkeling binnen de schelpdiersector (uitspraak Nederlandse Raad van State) en gezien ontwikkelingen binnen de vissector (gedragscode etc) zijn productschappen doelgroepen van dit project.

Aan Vlaamse zijde worden in dit verband de landbouworganisaties aangesproken. Deze doelgroep zal vooral door de workshops, de demonstraties van nieuwe technieken (op bedrijven en bij kennisinstellingen), zoals voor mestverwerking, nieuwe soorten, productiesystemen, en zilte proefvelden aangesproken worden.

e) Consumenten

Omdat dit project de duurzaamheid van schelpdieren, vissen en zilte groenten verbetert, is dit project uiteraard  interessant  voor consumenten. Zonder een consument die de producten ook koopt, kan geen producerende sector overleven. Consumenten moeten daarom ook ingelicht worden over de voortgang van het project. Aandacht gaat ook naar het bewustmakingsproces bij de consumenten van het potentieel van relatief onbekende aquafood producten zoals zilte groenten, specifieke zoetwatervissen, etc… en dit om het draagvlak voor deze teelten in de regio te vergroten. Consumenten zullen vooral door algemene pers publicaties, publieke acties (uitreiken van eerste kratje zeekraal), de website en tijdens de marktonderzoek en de promotiecampagnes aangesproken worden.

f) Beleidsmakers

De duurzame ontwikkeling van aquafood eist ook de juiste randvoorwaarden binnen het beleid van een regio en op nationaal en Europees niveau. Beleidsmakers zijn daarom ook doelgroepen van dit project omdat zij door de realisaties binnen dit project beter zullen begrijpen wat duurzame aquacultuur betekent en welke randvoorwaarden in de toekomst gecreëerd kunnen/moeten worden door beleidsmakers ter ondersteuning van de sector. Deze doelgroep zal vooral door de workshops en de demonstraties van nieuwe technieken (op bedrijven en bij kennisinstellingen), zoals voor mestverwerking, nieuwe soorten, productiesystemen en zilte proefvelden aangesproken worden.

g) Studenten

Een belangrijke doelgroep van dit project zijn studenten. Zonder goed opgeleide mensen, die binnen de sector verantwoordelijkheid kunnen opnemen, kan de aquafood sector zich niet verder ontwikkelen. Dit project gaat daarom concreet de situatie van het praktijkgericht onderwijs rond aquacultuur aanpakken door het verbeteren van de opleidingscondities. Deze doelgroep zal vooral door de demonstraties van nieuwe technieken (op bedrijven en bij de HZ en KaHo) door gebruik van de onderwijs ruimtes aangesproken worden. Ook is hier ligt het accent op de disseminatie door digitale media.

h) Onderzoekers

Zonder kennis geen vooruitgang. Het bundelen van de kennisinstellingen binnen de Grensregio zal leiden tot een bron van nieuwe kennis. Deze kennis kan dan verder gedeeld worden met andere nationale en internationale collega’s en zal daarom een boost geven aan de verdere ontwikkeling van duurzame aquacultuur in de projectregio en in het ruimer Europees kader. Deze doelgroep zal vooral door de workshops, presentatie en publicaties aangesproken worden.