Duurzame visteelt

Activiteit 2: Duurzame visteelt

Doelstelling

Aquacultuur breidt zich mondiaal in snel tempo uit als antwoord op de grote vraag naar vis en ander seafood. Binnen Europa en speciaal in de Grensregio Vlaanderen-Nederland loopt het zo’n vaart niet: de commerciële sector is er tot nu toe relatief klein door de beperkt ontwikkelde markten voor een beperkt aantal soorten binnen de regio.

Doelstelling van deze activiteit is om die randvoorwaarden te identificeren en weg te werken die de ontwikkeling van een duurzame visteelt in de Grensregio Vlaanderen-Nederland in de weg staan. Concreet gaat het enerzijds over kennisontwikkeling rond de markt, de potentieel interessante vissoorten en hun teelttechniek, de duurzame teeltmethodieken en de bedrijfseconomische balansen. De unieke kennisexpertise rond duurzame aquacultuur in de regio wordt hiertoe ingezet.

Anderzijds is er ruime aandacht voor communicatie en kennisoverdracht ten aanzien van alle schakels binnen de productieketen van gekweekte vis. In het bijzonder is het de bedoeling om het concept van de duurzame viskweek in de regio als economische driver onder de aandacht te brengen bij potentiële ondernemers en consumenten.

Omschrijving activiteiten

Concreet binnen deze activiteit wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame visteelt in de Grensregio Vlaanderen-Nederland, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak.

Er zijn 5 speerpunten waarbinnen verschillende acties ondernomen zullen worden:

  1. Markt
  2. Vis
  3. Productiesysteem (productie in recirculatiesystemen)
  4. Economische rendabiliteit (kostprijs)
  5. Informatie en Communicatie

Deze speerpunten kunnen uiteraard niet los van elkaar worden gezien. Hieronder worden de acties per punt toegelicht.

Beoogde Resultaten:

Impact op aquacultuur in de projectregio

  1. In Vlaanderen en Nederland is de doelstelling om 5 Vlaamse bedrijven en 3 Zeeuwse bedrijven intensief te begeleiden bij hun ondernemen in de Aquacultuur.
  2. Creëren van een virtueel infoloket, een telefonisch infoloket en een infoloket ter plaatse. Voor Vlaanderen zal dit loket geleid worden door PIVAL, voor Nederland door Imares. Vanuit deze twee hoofdlocaties worden dan de andere partners op de hoogte gebracht of bij de begeleiding betrokken indien van toepassing, vb PCG heeft ervaring met Tilapia kweek onder serretomaten, dus worden zij betrokken indien een tomatenteler zich aanmeldt aan het infoloket. Deze infoloketten staan open voor eerste lijnsadvisering los van de intensieve trajectbegeleiding.
  3. Nederland heeft een langere geschiedenis qua visteelt aan land. Vlaanderen kan leren van de juiste en (vooral ook) de foute keuzes die Nederlandse viskwekers in het verleden gemaakt hebben. Door intensieve communicatie tussen Vlaamse en Nederlandse stakeholders kan er gezocht worden naar een maximale complementariteit in de ontwikkeling van de aquacultuursector aan beide kanten van de landsgrens.
  4. Naast de mogelijke commerciële productie van vissoorten zoals snoekbaars en kwabaal, kan er samengewerkt worden met instanties voor natuurbehoud (bv proefstation van Linkebeek,…) in de beide regio’s aan beide landsgrenzen rond het herstelbeheer van rivieren en beken door het herbepoten van deze bedreigde vissoorten.