Economische rendabiliteit

Bij de introductie van aquacultuur werd vroeger maar al te vaak gewerkt volgens het principe van welke soorten teelttechnisch mogelijk zijn. Tegenwoordig blijkt echter dat deze benadering niet de juiste is, maar dat bij het bepalen van de kweeksoort in eerste instantie moet gekeken worden naar de vraag van de consument (zie “Markt”) om zich vervolgens af te vragen of en hoe die potentiële kweeksoort ook op een duurzame (zie punt “Vis” en “Productiesystemen”) en economisch haalbare manier kan geteeld worden: Het concept “Fork to Farm”.

Voorziene acties zijn:

  • De verkregen gegevens over potentieel interessante vissoorten uit punten ‘Vis en Productiesysteem’ worden in verschillende rekenbladen verwerkt. Deze rekenbladen laten toe om voor deze vissoorten een beeld te krijgen van de dimensie van de filtercapaciteit, zuurstofvoorziening, warmtehuishouding, afvalstormen, afvalbeheer;
  • Met de resultaten uit de rekenbladen worden productieschema’s voor de potentiële vissoorten vastgelegd;
  • Tenslotte wordt aan de hand van de uitkomsten uit de vorige acties een kosten-batenanalyse gemaakt voor de verschillende vissoorten die interessant blijken voor aquacultuur in de Grensregio.

Beoogde resultaten

  1. Productieschema en kostenanalyse voor de 4 soorten vis.
  2. Een tool (rekenblad) te gebruiken bij bedrijfbegeleiding voor nieuwe ondernemers in de Grensregio.