Informatie en Communicatie

Als economische sector is de aquacultuur in de Lage Landen relatief klein én jong. Bovendien is de sector heel divers. Meerdere vissoorten en kweeksystemen bestaan naast elkaar. Nog te veel bedrijven opereren op een eilandje. Kennisopbouw en marktontwikkeling gebeuren vaak op individuele basis.

Om de ontwikkeling van de sector te stimuleren is een grootschalige, gezamenlijke aanpak nodig. Kennisdoorstroming qua teelttechniek en vermarkting moeten de sector meer aanzetten tot samenwerking en moeten het de sector toelaten om een goedkoper product af te leveren dat nauwer aansluit bij de wensen en noden van de consumenten. Anderzijds moet de consument ook gewezen worden op de voordelen van lokaal gekweekte vis. Mogelijke vooroordelen tegen gekweekte vis (smaak, prijs, productiemethode, …) moeten op een onderbouwde wijze weerlegd worden.

Het is niet alleen de bedoeling om zoveel mogelijk kennis te verspreiden vanuit de kennisinstellingen. De projectpartners willen ook luisterbereid zijn om signalen van kwekers, andere schakels binnen de productieketen en consumenten snel te capteren en om te zetten in positieve acties die de ontwikkeling van de hele sector ten goede kunnen komen, dit via een Nederlands en Vlaams infoloket (zie resultaten). Ook is het de bedoeling om door het opzetten van communicatie met, tussen en binnen de schakels positieve impulsen te geven aan de marktontwikkeling.

Het communicatieplan:

Een specifieke actie rond de begeleiding van de (kandidaat)vistelers.

Er wordt een intensieve begeleiding aangeboden aan deze bedrijven. Dit kan zowel in het traject naar de ontwikkeling van een businessplan zijn bij kandidaat-telers als bij omschakeling van vissoort bij een bestaande teler. De begeleiding is een trajectbegeleiding die dus over een langere periode loopt met diverse contactmomenten tussen project en ondernemer.

Voorzien wordt op deze manier een 5-tal Vlaamse bedrijven en een 3-tal Nederlandse bedrijven intensief te begeleiden/ adviseren. Deze trajectbegeleiding wordt aangeboden via een virtueel infoloket, een telefonisch infoloket en een infoloket ter plaatse. Voor Vlaanderen zal dit loket geleid worden door PIVAL, voor Nederland door Imares.  Vanuit deze twee hoofdlocaties worden dan de andere partners op de hoogte gebracht of bij de begeleiding betrokken indien van toepassing, vb PCG heeft ervaring met Tilapia kweek onder serretomaten, dus worden zij betrokken indien een tomatenteler zich aanmeldt aan het infoloket. De andere partners krijgen ook feedback over de concrete cases die begeleid worden.

Het infoloket staat verder ook open voor alle eerstelijnsadvisering die niet noodzakelijk resulteert in een meer intensief begeleidingstraject. Het bestaan van het infoloket met de mogelijkheid tot eerstelijnsadvisering en/of intensieve trajectbegeleiding zal breed gecommuniceerd worden. Op die manier wil het infoloket open staan voor elke potentieel geïnteresseerde. De betrachting van het infoloket is om alle binnenkomende vragen te behandelen zonder onderscheid. Bovendien zijn er geen kosten verbonden aan het raadplegen van het infoloket.

Een meer algemene communicatie naar de verschillende doelgroepen:

  • Website gebaseerd op de succesvolle Nederlandse website www.aquacultuur.nl; ook wordt een virtueel infoloket voorzien voor het stellen van vragen over aquacultuur, of het maken van een afspraak zodat er ter plaatse kan gekomen worden of met deskundigen van de instituten of universiteiten gepraat kan worden.
  • artikelen in de algemene pers (min. 3) en de vakpers (min. 3).
  • studievergaderingen en -dagen (min. 3), workshops (min. 6) en demonstraties (min. 4):

Op de studievergaderingen wordt de algemene thematiek benaderd. De studievergaderingen willen per definitie een brede doelgroep bereiken.

In de workshops gaan we dan met specifieke doelgroepen rond goed afgelijnde onderwerpen aan de slag. Workshops kunnen gericht zijn op één specifiek segment in de keten of kunnen anderzijds juist het doel hebben de communicatie tussen schakels te bevorderen.

De demonstraties tenslotte worden georganiseerd vanuit de kwekerijen in de proefcentra en proefinstallaties van de projectpartners. De demonstraties kunnen naar inhoudelijke invulling gedifferentieerd worden ifv het doelpubliek (kwekers, retail, consumenten, wetenschappers, …).

  • de organisatie van min 2 grensoverschrijdende kenniskringen binnen de verschillende schakels (kwekers, verwerkers, retail, horeca, …);
  • de organisatie van sensibiliserende consumentenstudies;
  • specifieke promo-acties, waar mogelijk aansluitend bij andere (nationale) initiatieven (Week van de Smaak, Opendeurdagen, ….);
  • specifieke acties omtrent consumentenvragen, in samenwerking met de relevante instellingen zoals het Voedingscentrum, Stichting Noordzee, WWF, VLAM, ….

Alle activiteiten onder het onderdeel “algemene communicatie” (zoals workshops, studievergaderingen, demonstraties, kenniskringen) zullen breed gecommuniceerd worden waardoor een maximaal aan geïnteresseerden, zal bereikt worden.

Beoogde resultaten:

  1. Nederlandstalig kennisnetwerk aquacultuur
  2. Uitvoeren van communicatieplan door website (1), publicaties (6) en infoloketten (2), studievergaderingen (3), demonstraties (4), sensibiliserende consumentenstudie (1) en grensoverschrijdende kenniskringen (2)