Zilte Groenten

Activiteit 3: Zilte Groenten

Doelstellingen

Er is op vandaag duidelijk een voedingsbodem aanwezig binnen de projectregio voor de ontwikkeling van de teelt van zilte groenten.

Op vandaag zijn het aantal concrete initiatieven evenwel beperkt. Omdat het hier gaat over enkele individuen, is er ook weinig draagvlak en middelen om de teelt teelttechnisch op punt te zetten. Het optimaliseren van de teelttechniek zal een positieve impact hebben op de teeltzekerheid en de rendabiliteit. Ook een diversificatie naar andere types zilte groenten, kan de bedrijfszekerheid verhogen.

Deze activiteit heeft tot doel de teelttechniek op punt te stellen, enerzijds voor de teelt in natuurlijke zilte condities, anderzijds voor de teelt onder afdekking buiten het normale groeiseizoen en het gamma geteelde zilte groenten te differentiëren naar nieuwe soorten en deze ook te demonstreren. In het bijzonder omtrent differentiatie naar soorten en producten wordt gewerkt vanuit het Fork to Farm principe en wordt met andere woorden de volledige keten betrokken. 

Omschrijving activiteit

Traditioneel worden zilte groenten, en dan voornamelijk zeeaster (Aster tripolium) en zeekraal (Salicornia europea), in ‘het wild’ gesneden op de Zeeuwse en Picardische schorren. Naast de traditionele lokale afzet is de laatste jaren de afzet naar restaurants en supermarktketens snel belangrijker geworden. Anderzijds zijn her en der maatregelen genomen ter bescherming van de zilte vegetatie in kwetsbare gebieden: het systeem van snijvergunningen bijvoorbeeld is zowel in Frankrijk als in Nederland ingevoerd. In Nederland mag nog enkel in het wild gesneden worden voor eigen gebruik. Restaurants waarderen het product zilte groenten, maar willen het ook jaarrond kunnen aanbieden. Vandaar dat er intussen – vooral buiten het wildsnijseizoen - een aanzienlijke import van met name zeekraal wordt gerealiseerd vanuit voornamelijk Mexico en Israël. Deze import betreft gedeeltelijk andere soorten Salicornia, die derhalve ook andere voedingseigenschappen hebben.

De Grensregio heeft enerzijds heel wat zilte regio’s of regio’s met zilt grondwater, anderzijds is de intensieve groenteteelt en de daaraan gekoppelde afzetstructuur in deze regio zeer sterk ontwikkeld. In combinatie met het gegeven dat er toenemende vraag is naar zilte groenten en de wildsnij in toenemende mate beperkt wordt, wil men binnen dit deelproject impulsen geven aan de teelt van zilte groenten in de regio.

Uiteraard kan hierbij gebruik gemaakt worden van de praktijkervaring van een drietal telers (de firma’s Grovisco te Stavenisse, Poleij te Kruiningen en Janse te Wolphaartsdijk) in de regio die inmiddels met deze teelt gestart zijn. Nu reeds is er trouwens sprake van interregionale samenwerking rond zilte teelten onder vorm van levering van zaadgoed en consultancy vanwege het Vlaamse Serra Maris aan een aantal Zeeuwse telers. Daarnaast zijn in Vlaanderen (WPIG) de eerste stappen gezet op weg naar beschutte teelt van zeekraal en zeeaster met als doel verlenging van het leveringsseizoen. Het idee is naast versterking van de teelt vooral ook de keten in kaart te brengen volgens het ‘From Fork to Farm’ beginsel om zodoende tot goede product-markt combinaties te komen.

Activiteit 3 omvat een drietal deelaspecten:

  1. optimalisering van de teelt, zowel in de open grond als in beschutte teelt
  2. evaluatie en introductie van nieuwe soorten zilte groenten
  3. promotie van zilte groenten, zowel naar vraag als aanbod