Producten voor Arctisch onderzoek

Producten voor Arctisch onderzoek

Milieueffectrapportages

Milieueffectrapportages  helpen bij de identificatie, prioritering en mitigatie van effecten als gevolg van Arctische activiteiten zoals olie-en gaswinning, scheepvaart, havenontwikkeling en visserij. Deze beoordelingen helpen de industrie, milieuorganisaties en overheden in het optimaliseren van hun investeringen in het minimaliseren van negatieve effecten en het maximaliseren van de positieve effecten.

Levenscyclus-analyse

EIA-methoden richten zich vooral op de effecten tijdens de operationele fase van Arctische activiteiten. De Levenscyclus Analyse ofwel Life Cycle Analysis (LCA) is een methode voor het bepalen van de impact van een Arctische activiteit gedurende de hele levenscyclus, "van de wieg tot het graf '. Onderzoeksprojecten hebben ook betrekking op duurzaamheidsthema's zoals koolstof-footprint protocollen. Deskundigen binnen Wageningen University & Research hebben hun krachten gebundeld in het LCA Consortium om interdisciplinaire uitwisseling van kennis te optimaliseren.

Sociaal-economische effectbeoordelingen

Wageningen University & Research ontwikkelt instrumenten voor sociaal-economische effectbeoordelingen. Een geïntegreerd afwegingskader wordt toegepast, gebruik makend van zowel kwantitatieve als kwalitatieve benaderingen. Dergelijke kaders bevatten meerdere indicatoren die helpen met het bepalen van doelstellingen en mogelijkheden en beperkingen van de stakeholders in specifieke arctische gebieden. Participatie van stakeholders is vaak een cruciaal element bij het selecteren, het definiëren en wegen van indicatoren. Onze tools helpen bij het beoordelen van de impact van nieuwe Arctische activiteiten. De tools helpen de industrie, milieuorganisaties en overheden om investeringen te optimaliseren, zodat negatieve effecten op lokale gemeenschappen en inheemse volkeren worden verminderd of vermeden, en positieve effecten versterkt.

Monitoring

Milieumonitoring is een van de kernactiviteiten van Wageningen University & Research. Monitoring in het Noordpoolgebied is van essentieel belang om de belangrijkste processen te identificeren in mariene en terrestrische ecosystemen. Monitoring wordt vaak gebruikt als een instrument voor een vergelijkende impact analyse, bijvoorbeeld vóór, tijdens en na offshore of onshore-activiteiten. Wageningen UR biedt verschillende soorten monitoring, waaronder abiotische monitoring, biologische monitoring, in-actieve biologische monitoring en in-passieve biologische monitoring.

Zeezoogdierenobservaties

Wageningen University & Research heeft gecertificeerde zeezoogdierobservators die gespecialiseerd zijn in de poolgebieden. Ze doen zeezoogdier tellingen vanuit schepen, vliegtuigen of helikopters. De taken van de waarnemers bestaan uit soortendetectie en identificatie, compliance monitoring en rapporteren.

Stakeholderanalyse

In het noordpoolgebied spelen inheemse volkeren zoals de Nenets van Yamal, de Sami in Scandinavië en de Inuit van Noord-Amerika een cruciale rol in nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk om hen te betrekken bij deze nieuwe ontwikkelingen. Onze universiteit en onderzoeksinstituten faciliteren regelmatig participatieve leerprocessen met verschillende Arctische belanghebbenden. Wij ontwikkelen theoretische en toegepaste benaderingen, methoden en instrumenten voor stakeholderanalyses om hun doelen, belangen, middelen en relaties in kaart te brengen. We bieden ook cursussen over multi-stakeholder processen en sociaal leren. Onze expertise is gebaseerd op wereldwijd veldonderzoek, literatuuronderzoek, internet-analyse, en interviews.

Institutionele analyse

In het Noordpoolgebied is er geen alomvattend internationaal regelgevingskader dat sturing geeft aanhet in kaart brengen van milieueffecten en sociale effecten van nieuwe activiteiten. Daarom is het zeer relevant om inzicht en overzicht te krijgen van de relevante wetgeving, verdragen, convenanten, richtlijnen en vrijwillige gedragscodes in het Noordpoolgebied. Dergelijke overzichten helpen stakeholders om hiaten te identificeren worden ingevuld door top-down of bottom-up-initiatieven.

Mesocosms

Mesocosms zijn experimentele ecosystemen voor het testen onder realistische semi-veldomstandigheden. WUR heeft toegang tot mesocosms op Svalbard, Noorwegen, bijvoorbeeld voor ecotoxicologische testen van de gevolgen van olierampen in het Noordpoolgebied. We hebben ook mesocosms in Nederland voor het testen van onder gematigde klimatologische omstandigheden.

Chemisch laboratorium

Het laboratorium is uitgerust met hoogwaardige analyse apparatuur, zoals tweedimensionale gaschromatografie (GCxGC), een Time of Flight massaspectrometer (GC-TOF-MS) en gaschromatografie met massa selectieve detectie (GC-MS). Het lab heeft ook vloeibare chromatografie apparatuur voorzien van UV, fluorescentiedetectie (HPLC), en detectie (HPLC-ESI-MS). Op verzoek kunnen wij nieuwe meetmethoden ontwikkelen en sampling programma’s coördineren.

GIS, ruimtelijke ordening en remote sensing

Ruimtelijke ordening, waterbeheer en voedselproductie in het Noordpoolgebied zijn slechts een paar voorbeelden van de maatschappelijke vraagstukken waar Wageningen University & Research zich op richt. Deze problemen hebben vaak een directe relatie met de Arctische milieu en mogelijk geschikte locaties voor nieuwe activiteiten. Om het arctische milieu te beheren, is het verzamelen en analyseren van informatie over de toestand en de ontwikkeling van het milieu noodzakelijk.

Modellering

Wageningen University & Research heeft een variëteit aan expertises in het ontwikkelen van modellen. Ze bevatten vaak risicobeoordelingen van activiteiten in het Noordpoolgebied, zoals de olie-en gasindustrie, visserij en scheepvaart. Voorbeelden van modellen zijn DREAM, CUMULEO en CHARM.

Metropolitan Food Clusters

Het Noordpoolgebied is op dit moment afhankelijk van de invoer van voedsel, terwijl in de toekomst landbouw in korte seizoenen mogelijk wordt. Metropolitan Food Clusters (MFC) gaan deze uitdagingen aan door te streven naar verticale en horizontale integratie van ketens. Onderdelen van het MFC-netwerk, aan de ene kant van de keten, zijn productieregio's met Rurale Transformatie Centra die verschuiven naar duurzame productie en precisielandbouw.