uitreiking eerste certificaat

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus voor beheer van groene en verharde terreinen. Het certificaat is bedoeld als kwaliteitsborging van een zo duurzaam mogelijk beheer aan de hand van duidelijke en werkbare criteria. De criteria zijn vooral gericht op het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuwe regelgeving

Naar aanleiding van het verbod op het professioneel gebruik van (onkruid)bestrijdingsmiddelen op verhardingen per 31 maart 2016 heeft SMK besloten de opbouw van de Barometer aan te passen. 

Het certificaat 'Toepassing Glyfosaat' en niveau Brons komen te vervallen omdat het gebruik van glyfosaat en andere onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen niet meer is toegestaan. Het wettelijk verbod en de uitzonderingen zijn verwerkt in het Zilveren niveau. Het certificaat is straks niet alleen toegangkelijk voor terreineigenaren, maar ook voor hoveniers en aannemers.

Barometer Goud en Zilver

Terreinbeheerders zoals gemeenten, waterschappen, bedrijven, hoveniers en aannemers kunnen het (onkruid)beheer van groene en verharde terreinen laten certificeren conform het Certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer, Goud of Zilver.

De Barometer is ambitieus. Bedrijven en organisaties tonen met het Barometer certificaat naar opdrachtgevers en stakeholders aan dat terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd.

Niveau Zilver stelt beperkingen aan het gebruik van chemie in het openbaar groen, verhardingen en op sportvelden. Alleen in bepaalde situaties is een chemische aanpak nog toegestaan (o.a. reuzenberenklauw, eikenprocessierups, verkeersveiligheid). Goud is het meest ambitieuze niveau. Dit stelt naast voorwaarden aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen in groen en op verhardingen ook eisen aan een groot aantal andere aspecten bij het beheer van de (openbare)ruimte zoals duurzaam inkopen, verwerking van groen- en zwerfafval, gebruik van meststoffen, hondenpoepbeleid, gladheidsbestrijding en het gebruik van brandstoffen en smeermiddelen.

logo barometer duurzaam terreinbeheerOvergangsregeling

Een verbod op het gebruik op overige terreinen – zoals sportvelden - treedt volgens het Besluit in werking op 1 november 2017. Deze verboden zijn voor de huidige certificaathouders voor het niveau Zilver en Goud vanaf 1 april 2016 van toepassing. Een aantal uitzonderingen die tot nu toe waren toegestaan zijn vanaf 1 april 2016 niet meer mogelijk binnen de Barometer. Lees meer over de wijzigingen op de SMK website.

Advies en begeleiding

Het adviesteam van Wageningen UR kan u adviseren en ondersteunen bij het invoeren van gecertificeerd onkruidbeheer passend binnen de nieuwe landelijke afspraken. De adviseurs hebben ervaring en deskundigheid op het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen en zijn goed op de hoogte van de actuele situatie. Ook kunt u bij het team terecht voor vragen over het beheer van openbaar groen en sportvelden (contact >).