Sensorgestuurde onkruidbestrijding

DOB 2.0 Shortlist

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch (alleen specifieke locaties). Kiest men voor chemische onkruidbestrijding dan gelden een aantal regels die de afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater moeten tegengaan. Doel van de DOB methode is een bijdrage te leveren aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit.

Verbod

Met ingang van 31 maart 2016 is het voor professionele toepassers verboden gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen te gebruiken. Voor een aantal specifieke locaties waar veiligheidsvoorschriften aantoonbaar verplichten tot bestrijding, en chemische bestrijding de enige mogelijkheid is, blijft het gebruik van (onkruid)bestrijdingsmiddelen toegestaan.

Dit betreft de volgende terreinen:

  • locaties waar de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel noodzakelijk is voor een veilige exploitatie van bedrijfsmatige activiteiten of inrichtingen;
  • het gebied van vliegvelden dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën van vliegtuigen, inclusief het gebied dat wordt gebruikt voor laden, lossen en onderhouden van vliegtuigen;
  • ballastbed, inspectie- en schouwpaden van spoor-, metro- en trambanen binnen het veiligheidsdwarsprofiel (conform Voorschrift Veilig Werken);
  • locaties waar munitie of explosieven in de bodem zitten;
  • locaties waar prikkeldraadrollen zijn aangebracht voor Defensiedoeleinden;
  • locaties waar een elektrische installatie voor hoogspanning aanwezig is waarvan delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking;
  • agrarische erven.

DOB 2.0 Richtlijnen

Bij professionele toepassing van RoundUp Evolution (glyfosaat) voor onkruidbestrijding op halfopen (losse elementen zoals tegels en klinkers) en randstroken/gaten van gesloten verhardingen (bijv. asfalt) is het verplicht te werken volgens de DOB richtlijnen. Dit staat in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en op het etiket.

Voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen op een van de bovenstaande specifiek benoemde locaties gelden de praktische richtlijnen uit de DOB 2.0 Shortlist van 1-9-2018. Hierbij gaat het om zaken als welke apparatuur en middelen worden ingezet, welke toedieningsmethode en dosering wordt gebruikt, onder welke omstandigheden gespoten mag worden etc.

Definities & Toelichtingen. In de shortlist wordt op enkele plaatsen verwezen naar de bijlage Definities & Toelichtingen. In deze bijlage worden nadere specificaties gegeven voor typen verhardingen, werkeenheden, 'moeilijk bereikbare plaatsen', weersvoorspellingen, hulpstoffen en drinkwaterinnamepunten.

In de bijlage Definities & Toelichtingen vindt u ook de Methodentabel. In de tabel staat weergegeven welke toedieningstechnieken gebruikt kunnen worden conform WG van middelen op basis van glyfosaat. De toepassingscriteria zijn gedifferentieerd per type toedieningstechniek op basis van selectiviteit. Apparatuur die minder middel naast het onkruid op de straat terecht doet komen, hebben minder inperkingen qua inzetbaarheid.