Sensorgestuurde onkruidbestrijding

DOB 2.0 richtlijnen

Binnen het DOB systeem kunnen mechanische, thermische, chemische en biologische onkruidbestrijdingmethoden ingezet worden op verhardingen mits wettelijk toegestaan, aantoonbaar effectief en milieuverantwoord. Onder de naam DOB 2.0 zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam onkruidbeheer toegevoegd aan de bestaande DOB richtlijnen.

Bij professionele toepassing van RoundUp Evolution (glyfosaat) voor onkruidbestrijding op halfopen (losse elementen zoals tegels en klinkers) en randstroken/gaten van gesloten verhardingen (bijv. asfalt) is het verplicht te werken volgens de DOB richtlijnen. Dit staat in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en op het etiket.

Terreinbeheerders en aannemers kunnen aan de slag met de meest recente versie van de DOB richtlijnen (DOB 2.0 Shortlist 1 en 2). Door zorgvuldig gebruik van middelen, extra bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden en terughoudendheid met middelgebruik rond scholen, speelplaatsen en zorginstellingen wordt de duurzaamheid van het beheer verder vergroot.

DOB shortlisten 1 en 2 vormen ook de basis voor de certificaten van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (meer informatie over certificering).

DOB Shortlist 0 geeft informatie waarmee terreinbeheerders en beleids­ambtena­ren een meerjarenplan kunnen opstellen voor het onkruidbeheer. In een dergelijk plan komt tot uitdrukking welk ambitie­niveau de organisatie nastreeft op het terrein van preventie, bestrijding, organisatie, communicatie etc. Het is aan te bevelen een meerjarenplan op te stellen, het is echter niet verplicht.

DOB 2.0 Shortlist 1 bevat praktische richtlijnen waarmee planners van onkruidbeheer een jaarplanning kunnen maken. Hierin worden keuzes gemaakt met betrekking tot waar, wanneer en hoe vaak welke bestrijdingsmethode wordt ingezet. Ook de afstemming met het veegbeheer komt aan de orde. Bij chemische onkruidbestrijding op verhardingen is toepassing van shortlist 1 verplicht.

DOB 2.0 Shortlist 2 bevat praktische richtlijnen voor de toepasser van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen daar waar dit volgens de DOB richtlijnen uit shortlist 1 is toegestaan. Hierbij gaat het om zaken als welke apparatuur en middelen worden ingezet, welke toedieningsmethode en dosering wordt gebruikt, onder welke omstandigheden mag gespoten worden etc. Bij chemische onkruidbestrijding op verhardingen is toepassing van shortlist 2 verplicht.

Definities & Toelichtingen. In de shortlisten wordt op enkele plaatsen verwezen naar de bijlage Definities & Toelichtingen. In deze bijlage worden nadere specificaties gegeven voor typen verhardingen, werkeenheden, 'moeilijk bereikbare plaatsen', weersvoorspellingen, hulpstoffen en drinkwaterinnamepunten.

De ligging van grondwaterbeschermingsgebieden kunt u vinden op de website Provinciaal GeoRegister (vul de zoekterm grondwaterbeschermingsgebieden in, selecteer de betreffende provincie en klik op ‘kaart’, u kunt inzoomen voor details).

In de bijlage Definities & Toelichtingen vindt u ook de Methodentabel. In de tabel staat weergegeven welke toedieningstechnieken gebruikt kunnen worden binnen het certificatieschema 'Toepassing glyfosaat op verhardingen' èn conform WG van middelen op basis van glyfosaat. De toepassingscriteria zijn gedifferentieerd per type toedieningstechniek op basis selectiviteit. Apparatuur die minder middel naast het onkruid op de straat terecht doet komen, hebben minder inperkingen qua inzetbaarheid. (Bron: Certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer. SMK)