PPS Ruwvoerproductie

PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Het grootste deel (ca 65%) van het Nederlandse landbouwgebied wordt gebruikt voor de productie van ruwvoeders (gras, snijmaïs en overige voedergewassen). Door dit grote areaalbeslag heeft de wijze van ruwvoerproductie een zeer grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw. Een breed samengesteld consortium werkt aan verduurzaming van de productie van gras en voedergewassen. Zorg voor de bodem staat centraal, gericht op het sluiten van kringlopen; klimaatvriendelijke en –bestendige gewasproductie, biodiversiteit en agro-ecologie en optimalisering van gewasopbrengst en –management.

De PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw is een vervolg op de PPS “Ruwvoerproductie & Bodemmanagement” (2015-2019).

Start project: 1-jan-2020
Einde project: 31-dec-2023

De PPS draagt bij aan het realiseren van ambities die zijn geformuleerd in onder meer de LNV visie op kringlooplandbouw, het Klimaatakkoord, en het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Ten opzichte van het vorige programma zijn er nieuwe doelen bijgekomen om ruwvoerproductie en bodemmanagement structureel te verbeteren in de context van de kringlooplandbouw. De doelen van het nieuwe onderzoeksprogramma zijn:

  • Verlaging van de emissies/verliezen van koolstof, nutriënten en pesticiden naar lucht en water
  • Verhoging van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie
  • Duurzaam bodembeheer voor productievermogen en maatschappelijke diensten op de korte en lange termijn
  • Verhoging van de biodiversiteit in grasland en akkerbouwmatige ruwvoederproductie.
  • Optimalisatie van ruwvoederproductie per oppervlakte eenheid
  • Verhoging van de ruwvoerkwaliteit en -benutting
  • Verhoging van nutriëntenefficiëntie in de teelt

De PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en een consortium van verschillende partijen uit de zaadveredelingsindustrie en de agrarische productieketen. De PPS valt onder het topsectorbeleid van de overheid, namelijk onder de Topsector Agri & Food.

In vier werkpakketten gaan we met de belangrijkste verbeterpunten aan de slag.