Beslissingsondersteunende tools

Beslissings-ondersteunende tools

In de eerste vier werkpakketen worden nieuwe inzichten verzameld over verbeterde ruwvoerproductie. Deze nieuw opgedane kennis moet ook echt gebruikt gaan worden door de praktijk. Met de praktijk wordt bedoeld ondernemers in de primaire sector, loonwerkers, adviseurs en erfbezoekers. Om de nieuwe inzichten uit de wetenschap voor de eindgebruiker beschikbaar te stellen, moet de kennis in de juist vorm gegoten worden, bijvoorbeeld door App’s. Om zeker te stellen dat deze nieuwe ontwikkeling van tools ook aansluit bij de behoeftes van de eindgebruiker, is binnen dit werkpakket een inventarisatie gestart van het huidige gebruik van hulpmiddelen en de behoeftes aan nieuwe hulpmiddelen. Discussies erover met de doelgroepen dragen bij aan het ontwikkelen van effectieve nieuwe hulpmiddelen of effectieve aanpassingen aan bestaande hulpmiddelen.

De inventarisatie van hulpmiddelen

Er zijn al veel hulpmiddelen ontwikkeld voor verschillende aspecten van
ruwvoerproductie. We maken hiervan een overzicht met korte beschrijving van het functioneren van hulpmiddelen. Dit overzicht geeft inzicht in het soort beslissing waarop een hulpmiddel aangrijpt. Gaat het om operationele beslissingen in het veld? Gaat het om waarnemen? Of gaat het om  planning voor middellange en lange termijn? Uit de eerste analyse van hulpmiddelen blijkt dat 24% van de hulpmiddelen in de
ruwvoerproductie gericht is op graslandbeheer, 14% op bodembeheer, 14% op bemesten en 11% op maïsteelt. Van de meer strategische hulpmiddelen (dus hulpmiddelen gericht op planning en niet op dagelijkse uitvoeringszaken) neemt 80% afzonderlijke percelen in beschouwing, 60% richt zich op milieuaspecten, 50% op algemene bedrijfsaspecten, 42% op economie en slechts 20% op arbeid. In het kader van de inventarisatie is ook een kleine enquête  over het gebruik van hulpmiddelen uitgezet.
We nodigen u graag uit om die enquête in te vullen, zie de volgende link: https://goo.gl/forms/VTbQ43YKkQydSmFF3