Onderzoek

De Sinderhoeve biedt faciliteiten voor het verrichten van aquatisch en terrestrisch onderzoek.

Het onderzoeksstation biedt onderdak aan faciliteiten voor zowel aquatische als terrestrische experimenten

sampling_macroinvertebrates_490x330.jpg

Aquatisch onderzoek

Met de testsystemen kunnen het gedrag en de effecten van verbindingen worden onderzocht.

De testsystemen bieden mogelijkheden om het gedrag en de effecten van een groot aantal verbindingen (bijv. pesticiden, biociden, PAK's, PCB's, metalen, geneesmiddelen en diergeneesmiddelen) te onderzoeken in overeenstemming met GLP-richtlijnen. Momenteel wordt er binnen het station aquatisch onderzoek verricht naar:

  • De ecologische effecten van contaminanten op levensgemeenschappen en ecosystemen. Mogelijke eindpunten zijn: fytoplankton, macrofyten, zo√∂plankton, macro-ongewervelden, drijvende insecten en/of vissen.
  • De 'fate dynamics' van contaminanten in het milieu, bijv. hun gedrag in diverse compartimenten van het systeem en de kwantificatie van processen die invloed hebben op de dissipatie en transformatie van deze verbindingen.
  • De impact van voedingsstoffen op aquatische levensgemeenschappen.
  • De gegevensreeksen die in deze testsystemen worden gegenereerd, spelen een belangrijke rol bij het kalibreren en valideren van computermodellen.

Terrestrial-research_490x330.jpg

Terrestrisch onderzoek

Het proefterrein omvat zeven hectaren landbouwgrond, terrestrische microkosmossen en lysimeters

Het proefterrein van de Sinderhoeve omvat zeven hectaren landbouwgrond, terrestrische microkosmossen en lysimeters. De dertig terrestrische microkosmossen zijn eerder gebruikt voor onderzoeken naar de opname van metalen in de grond.

De landbouwgrond is in 2003 uit productie genomen en voorzien van een irrigatiesysteem. Deze grond biedt ruimte voor onderzoek naar gewas- en landbouwmethodes en de ecologische effecten van pesticiden op terrestrische levensgemeenschappen.

De ronde lysimeters bestaan uit zes 3,3 meter diepe kernen met een doorsnede van 80 cm gevuld met zandgrond. Ze zijn in 1977 aangelegd.

sinderhoeve-aanzicht%202%20(Medium)_580x300.jpg

Milieurisicobeoordeling

De Sinderhoeve biedt mogelijkheden voor het uitvoeren van experimenten ter ondersteuning van de hogere niveaus van risicobeoordeling.

De Sinderhoeve biedt mogelijkheden voor het uitvoeren van experimenten ter ondersteuning van de hogere niveaus van risicobeoordeling. Naast onderzoeken naar specifieke soorten ter ondersteuning van de toepassing van het Species Sensitivity Distribution-concept (Niveau 2) kunnen er ook experimenten met modelecosystemen (Niveau 3) worden uitgevoerd. Met de onoverdekte microkosmossen kunnen ook experimenten met potplanten met drijvende gewortelde macrofyten en gewortelde macrofyten onder water worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen binnen de Sinderhoeve de ecologische eigenschappen van organismen, zoals verspreidingseigenschappen, in een realistische omgeving worden bestudeerd. Deze eigenschappen zijn van wezenlijk belang voor de kalibratie van ecologische modellen (Niveau 4).