Project

Veilige voeding voor allergische consumenten

Patiënten met een ernstige voedselallergie kunnen al reacties vertonen wanneer zij slechts aan sporen van betreffende allergenen blootgesteld worden. Een goed gecontroleerd allergenenmanagement binnen voedingsbedrijven met als gevolg accurate etikettering van voedingsmiddelen is daarom onontbeerlijk om de veiligheid en gezondheid van allergische consumenten te waarborgen.

Praktijkervaring heeft uitgewezen dat kruisbesmettingen echter veel vaker voorkomen dan vermeld.  De risico’s in de sector kunnen verlaagd worden door een deugdelijk allergenen management te voeren. Essentiële onderdelen hierin zijn het in kaart brengen van kritische punten in het productieproces en de grondstofaanvoer en -opslag, betrouwbare analyses om kritische punten tijdens het productieproces te controleren, kennis van risico inschatting en passende vervolgacties en effectieve reinigings/decontaminatie methodes. Bedrijven, met name MKB, beschikken echter vaak nog niet over voldoende kennis en de laatste stand van zaken op het gebied van risico beoordeling en het hanteren van actiegrenzen  voor etikettering en reiniging. In de praktijk blijkt dat bepaalde  allergenen, met name pinda en tarwe vervuilingen, hardnekkig en moeilijk te verwijderen zijn wat de noodzaak van een geschikt en effectief reinigingsproces voor o.a. productieapparatuur en horecaomgevingen  onderstreept. Daarbij zijn de huidige detectiemethodes ongeschikt voor analyses in de productieomgeving mede door lange analysetijden, detectie van slechts 1 allergeen per meting of de noodzaak voor getraind personeel. Hierdoor kan bijvoorbeeld niet tijdens de productie al besloten worden om een extra reinigingsstap in te bouwen.

Doelstelingen project

Verkleinen van de veiligheidsrisico’s voor allergische consumenten en het vergroten van het consumentenvertrouwen door gedegen allergeen management te faciliteren.

Plan van aanpak en tijdspad

Door evaluatie van praktijkomgevingen  en ontwikkeling en toepassing van multiplex biosensor technologie kunnen kritische punten met betrekking op allergenenversleping in productieprocessen geïdentificeerd worden en kan een gedegen risico inschatting gemaakt worden. De risico’s in de keten kunnen verder verkleind worden door de ontwikkeling van effectieve reinigingsmethodes gericht op zowel decontaminatie als een verlaging van de allergeniciteit van eiwitvervuilingen.

Resultaten (beoogd)

  • Kennis ontwikkeling en overdracht om risicobeoordeling up-to-date te houden
  • Nieuwe schoonmaakmethodes waarmee het verwijderen van sporen allergenen vergemakkelijkt wordt en/of de allergeniciteit van achterblijvende sporen verlaagd wordt
  • Eenvoudige tools voor gelijktijdig meten van meerdere allergenen in een productieomgeving

In 2013 zal als eerste stap de literatuurstudie over risicobeoordeling en actiegrenzen voor allergenen uitgevoerd worden, daarnaast zal in laboratorium setting de detectie tool ontwikkeld en reinigingstechnologieën geoptimaliseerd worden. Bij gebleken geschiktheid zullen in 2014 de detectie tool en reinigingstechnologieën toegepast worden in praktijksituaties binnen aangesloten bedrijven. Bij succesvolle toepassing zullen verdere optimalisatie en validatie van de tools en technologieën in 2015 uitgevoerd worden. De verkregen praktijk resultaten zullen vervolgens gebruikt worden om gedegen risico beoordelingen te kunnen maken en advies op te stellen m.b.t. allergenen management. In de eindfase van het project in 2015 zal er gefocust worden op beschikbaar maken van de opgedane kennis en technologieën door voordrachten, publicaties en opstellen van businessplannen. Belangrijke beslismomenten zijn eind 2013 en eind 2014 wanneer de geschiktheid van de tool en technologieën in respectievelijk laboratorium setting en praktijksituaties zijn getest.