AF-KV Klimaat neutrale voedselsystemen

AF-KV Klimaat neutrale voedselsystemen

BO-47 - Binnen het kernthema Klimaatneutraal ontwikkelen we klimaatneutrale, efficiënte, weerbare en robuuste productiesystemen, met oog voor dier- en plantgezondheid, dierenwelzijn en biodiversiteit. Daarbij is klimaatneutraliteit de stip aan de horizon die aangeeft waar de ambitie ligt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of te compenseren.

Meer specifiek richt dit kernthema zich op de volgende onderdelen:

  • Integraal weerbare en robuuste productiesystemen: beperken emissies, resource use efficiency, benutten mineralen, duurzame grondstoffen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en -mitigatie, circulariteit;
  • Broeikasgassen: CO2, lachgas en methaan reductie, efficiency en opslag;
  • Bodem en water: goede bodemkwaliteit, duurzaam waterbeheer;
  • Gezonde dieren en mensen (crossover met Gezond & Veilig): antibioticareductie inclusief verminderde antibioticaresistentie, beheersen zoönosen, weerbare dieren, ingrepen, bescherming en bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn;
  • Plantgezondheid (crossover met Tuinbouw & Uitgangsmaterialen);
  • Duurzame visserij en aquacultuur.

Activiteiten

De huidige activiteiten bestaan uit 48 lopende PPS-projecten en programma’s die in de vorige kennis- en innovatieagenda waren ondergebracht in de roadmaps Robuuste Plantaardige Productie en Duurzame Veehouderij. Daarnaast is er intensieve samenwerking met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in het thema plantgezondheid waar circa 40 PPS-projecten onder vallen.

De komende jaren zetten we extra in op:

  • Een programma voor klimaatneutrale land- en tuinbouw (samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal);
  • Een maatschappelijk innovatieprogramma “Gezonde Dieren en Mensen” (crossover met het kernthema Gezond & Veilig);
  • Actieplan Healthy Plants – Healthy Planet (in het kader van NL Next Level, samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen);
  • Een programma ‘Blue Growth’ waarbij het benutten van zoet en zout water voor veilig en gezond voedsel centraal staat.

Projecten 2019