Klimaatenveloppe

(BO-53) - Nederland wil in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990, dat betekent een totale reductie van 48.7 Mton CO2eq ten opzichte van wat met bestaand beleid zou worden gerealiseerd. Ook landbouw en landgebruik zal hieraan bij moeten dragen. De opgave voor deze sector is een totale reductie van 3.5 Mton CO2eq, en is als volgt gespecificeerd; 1 Mton CO2eq via methaan emissie reductie uit de veehouderij, 1.5 Mton CO2eq door slimmer land- en bosgebruik, en 1 Mton CO2eq via besparende maatregelen in de glastuinbouw. Dit zijn taakstellende doelen, terwijl de ambitie hoger ligt.

Antwoord geven op de vraag hoe deze reductiedoelstellingen gerealiseerd kunnen worden met een goede betrokkenheid van de sector is het belangrijkste opgave van dit Cluster Klimaatenveloppe.