Methaanemissie veehouderij

(BO-53-003) - Methaan is het broeikasgas dat de broeikasgasemissie uit de veehouderij voor een belangrijk deel bepaalt. Het komt vrij tijdens het verteringsproces van met name herkauwers, en tijdens de opslag van mest. Reductie van methaanemissie is daarom een belangrijke opgave voor de veehouderij om de klimaatdoelen te realiseren.

Er wordt voor de emissieberekeningen uitgegaan van data die zijn vastgesteld voor de Nederlandse veehouderijsituatie. Wat de daadwerkelijke emissie op een specifiek bedrijf is, is niet bekend, en ook is onbekend wat de variatie is tussen bedrijven en de mogelijke oorzaken hiervan.

De projecten geven inzicht in de daadwerkelijke emissie van methaan van de verschillende bedrijven, inclusief de effecten van bedrijfsspecifieke maatregelen, en in emissies van mestopslagen. Daarnaast worden de effecten van mitigerende maatregelen getest, zoals het perspectief van methaanoxidatie uit mestopslagen, regelmatige mestverwijdering uit stallen, mestbehandelingen en het effect van dichte vloeren.

Om een directe monitoring van emissies op grotere schaal op praktijkbedrijven mogelijk te maken worden methaansensoren (en ammoniaksensoren) getest op stalniveau.

Daarnaast brengen de projecten de variatie in beeld van de enterische methaanemissie, inclusief de effecten daarop van rasverschillen en beweidingssysteem. Effecten van voeradditieven worden in kaart gebracht met een overzicht van de huidige stand van zaken.

Projecten: