Klimaatbestendig landelijk gebied voorkomen van wateroverlast en watertekort

(BO-60-001 en BO-60-101) - Een robuuste zoetwatervoorziening is van belang voor onze economie en maatschappij. Zestien procent van de Nederlandse economie is afhankelijk van voldoende zoet water. Deze sectoren zijn samen goed voor een omzet van ruim €193 miljard per jaar (Nationaal Waterplan 2015-2021). Klimaatverandering heeft veel consequenties voor het functioneren van het landelijk gebied. Door klimaatverandering zal er een toename zijn van perioden van teveel water, afgewisseld met perioden van droogte en watertekort. Door de stijging van de zeespiegel is er in de kustprovincies een toenemende kans op verzilting. Deze veranderingen hebben gevolgen voor landbouw, industrie en natuur en daarmee ook voor de leefbaarheid van het landelijk gebied.

Inzet van deze sector is om kennis en innovaties te ontwikkelen en toe te passen voor het klimaatbestendig en waterrobuust maken van het landelijk gebied. Een belangrijke uitdaging daarbij is om de regionale zelfvoorzienendheid in de watervoorziening te vergroten. Voor landgebruikers zullen duurzame gebiedsgerichte klimaatbestendige maatregelen worden ontwikkeld waarbij optimaal rekening wordt gehouden met bodemgesteldheid, bodemverbetering, gewaskeuze(s), waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. In de sector wordt daarnaast onderzoek gedaan op welke wijze natuur kan worden ingezet om bodemwater-systemen veerkrachtiger en robuuster te maken. Voor laag Nederland worden kennis en innovaties ontwikkeld die enerzijds verzilting van oppervlaktewater en grondwater tegengaan en waarmee anderzijds de mogelijkheden van brak water meer worden benut. Verder wordt binnen deze sector kennis ontwikkeld over mogelijke oplossingen voor het oxideren van veenweidegebieden (onder andere vernatten) en de gevolgen daarvan (bodemdaling).

Projecten: