Project

FLINT, providing a data-infrastructure - AF-EU-14015

Er is een groeiende behoefte aan gegevens over de duurzaamheidsprestaties van de landbouw, niet alleen in de industrie, maar ook onder onderzoekers en beleidsmakers om het GLB te monitoren en te evalueren.

Het Flint project (Farm Level Indicatoren voor nieuwe onderwerpen in beleidsevaluatie) heeft opties onderzocht om dergelijke gegevens te verzamelen. In 9 lidstaten, met verschillende systemen voor het verzamelen van gegevens op bedrijfsniveau, zijn gegevens verzameld op meer dan 1.100 bedrijven.

Het project heeft een lijst met relevante duurzaamheidsthema's gedefinieerd, een literatuurstudie uitgevoerd en een overzicht van nationale initiatieven om duurzaamheid te meten opgesteld. Om de haalbaarheid en het nut van het verzamelen van bedrijfsgegevens over de duurzaamheidsthema's vast te stellen is een stakeholder analyse uitgevoerd. Uiteindelijk zijn 31 duurzaamheidsthema's geïdentificeerd, die zijn vertaald in een lijst van data-items te verzamelen op bedrijfsniveau.

De gedefinieerde data items zijn verzameld in 9 lidstaten (Ierland, Nederland, Duitsland, Polen, Finland, Hongarije, Griekenland, Spanje en Frankrijk) op 1.100 bedrijven van verschillende bedrijfstypen. De ervaringen van de deelnemende boeren en data collectors zijn vastgelegd en geanalyseerd. Hoewel zich een aantal problemen hebben voorgedaan, met name door het eenmalige karakter van de pilot studie, is geconcludeerd dat het verzamelen van gegevens haalbaar is, ongeacht de manier waarop de lidstaat het verzamelen van gegevens heeft georganiseerd. De relatie tussen de boer en de gegevensverzamelaars is van groot belang. Het opgebouwde vertrouwen is een belangrijke factor in de bereidheid van boeren om de gegevens te delen.

Resultaten

Het project laat zien hoe de beleidsevaluaties profiteren van aanvullende gegevens over de duurzaamheidsprestaties van landbouwbedrijven (profit, planet en people aspecten). Het project heeft de verzamelde gegevens in een aantal case studies gebruikt om te  illustreren wat de toegevoegde waarde van de nieuw verzamelde duurzaamheidindicatoren is. De case studies omvatten (1) analyses van specifieke dimensies zoals risicomanagementstrategieën; adoptie van innovaties; het gebruik van adviesdiensten; indicatoren voor vergroeningsmaatregelen en indicatoren rond de efficiency van het nutriëntgebruik bij melkproductie; (2) de verbinding tussen twee of meer dimensies van duurzaamheid zoals het effect van de leeftijd op de duurzaamheidsprestaties; de relatie tussen adviesdiensten en duurzaamheid van de landbouwbedrijven en de impact van GLB-subsidies op technische efficiëntie (met inbegrip van milieu prestaties) en (3) een geïntegreerde analyse van de afwegingen tussen economische, ecologische en sociale duurzaamheid.

Een belangrijke constatering is dat, hoewel het milieu en andere publieke waarden doelstellingen zijn van het beleid, de maatrelen zijn gericht op een verandering in de bedrijfsvoering. Beleidsanalyse heeft daarom behoefte aan een geïntegreerde dataset op bedrijfsniveau om de keuzes van boeren inzichtelijk te maken, met inbegrip van trade-offs tussen economische en (soms tegenstrijdige) milieu- en sociale doelstellingen.

Het project heeft de mogelijkheden onderzocht om de dataverzameling op te schalen naar de EU-28 om een representatief panel met duurzaamheidsdata te creëren. Dit heeft geleid tot de conclusie dat de meest aantrekkelijke optie is om de huidige steekproef van het EU-FADN te verminderen om ruimte te creëren voor een deelsteekproef met duurzaamheidsdata. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan rond (1) de ontwikkeling en standaardisatie van indicatoren; (2) integratie met de industrie schema's en (3) ICT-oplossingen.

Voor meer informatie zie de webpagina.