Programma Akkerbouw- Bodem

Project

Programma Bodem - AF-1205a

De landbouwsector streeft naar tweemaal de toegevoegde waarde met de helft minder input. Bodem is de basis voor de productie van vrijwel alle land‐en tuinbouwgewassen en een sterk bepalende factor voor de realisatie van deze ambitie. Wereldwijd staat bodemkwaliteit sterk onder druk en daarmee de voedselzekerheid voor de samenleving en de basis van het inkomen in de landbouw. Bodembeheer heeft ook grote invloed op ondermeer klimaat, waterbeheer en biodiversiteit.

Tot op heden zijn het onderzoek en de adviezen ten aanzien van het bodemmanagement vooral gericht op de beïnvloeding van de individuele bodemchemische, bodemfysische en bodembiologische eigenschappen. De bodem is echter vele malen complexer dan de individuele chemie, fysica en biologie. Door deze eigenschappen integraal te beoordelen en door verhoging van de kennis van bodemprocessen is nog veel te verbeteren in de diensten die de bodem op korte en lange termijn kan leveren. Dit geldt zowel voor economische als maatschappelijke doeleinden.

Doestelling

De PPS Bodem wil door een integrale aanpak de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Dit met als doel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken.Dit programma draagt daarmee direct bij aan een toename van de resource‐efficiency (water, grondstoffen, meststoffen, energie, land) in de keten. Met deze PPS ondersteunt en geeft de land‐en tuinbouwsector invulling aan het realiseren van de doelstelling om te voorzien in de toekomstige voedselvoorziening en om de leefomgeving verder te verbeteren.

Werkwijze

Door de betrokkenheid van belangenorganisaties, coöperaties, productschappen, kennisinstellingen en de overheid ontstaat een samenwerkingsverband dat in dienst staat van de gehele land‐ en tuinbouwsector.

Deliverables

De gewenste producten omvatten een versterkte kennis van de bodem, bodemprocessen en instrumenten en strategieën voor integraal duurzaam bodembeheer. De financiering van EZ aan Wageningen UR wordt hierbij ingezet voor kennisontwikkeling en het testen van pre‐competitieve toepassingen. De financiering van het bedrijfsleven wordt vooral ingezet voor de valorisatie van de ontwikkelde kennis en de ontwikkeling van instrumenten die ondernemers ondersteunen bij een duurzaam bodemmanagement.

Penvoerder

Productschap Akkerbouw