Meer met minder: Plantenveredeling en Zaadtechnologie

(BO-26.02 & 26.03) Om aan een groeiende vraag aan voedsel te voldoen die op duurzame (people, planet, profit) wijze is geproduceerd, is uitgangsmateriaal (zaden en pootgoed) vereist dat optimaal is aangepast aan lokale teeltomstandigheden. Innovatie van de laatste jaren heeft geleid tot nieuwe veredelingstechnieken die potentieel een zeer belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van de beschikbaarheid van optimaal uitgangsmateriaal.

Met deze nieuwe technieken kunnen gewenste eigenschappen snel en beter gericht in een gewas worden ingebracht. Het programma richt zich op verhogen van de maatschappelijke acceptatie van deze nieuwe technieken door wetenschappelijke kennis te ontwikkelen over thema’s en onderwerpen die een rol spelen in het maatschappelijk debat rond genetische modificatie en alternatieve, nieuwe verede­­lings­­technieken die nu worden ontwikkeld en gebruikt in de plantenveredeling.

De ontwikkelde kennis wordt ter beschikking esteld aan bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke actoren (bijv. NGO’s) en heeft als doel een evenwichtige eningsvorming over deze technologie te faciliteren.