Project

Opzet Verkenning Kleinschalige Bioraffinage

Bioraffinage op kleine schaal heeft de potentie om de marktimplementatie van integrale bioraffinage trajecten te bespoedigen daar ze een relatief lage initiële risicodragende investering vergen, gebruik maken van lokaal beschikbare grondstoffen (gewassen en residuen) en technologieleveranciers (MKB) en de producten veelal afzetten in regionale afzetmarkten.

In de periode 2013-2016 is door een consortium bestaande uit Wageningen University & Research (WFBR en WPR/Acrres) en meer dan 35 marktpartijen het Publiek-Privaat Samenwerkingsprogramma (PPS) Kleinschalige Bioraffinage (TKI AF-12040) uitgevoerd. Deze PPS was gericht op de ontwikkeling van concrete decentrale raffinageconcepten voor uiteenlopende biomassastromen en om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden/ voordelen en beperkingen van bioraffinage op kleine schaal.

In 2016 is er door Wageningen University & Research i.s.m. TNO in de TKI A&F een vervolgprojectinitiatief Bioraffinage voor de Circulaire Economie ingediend. Dit initiatief kon in de voorgestelde vorm (Koepel-PPS) niet worden gehonoreerd, ondanks dat dit bij de tussentijdse beoordeling van de PPS door de TKI A&F zelf was voorgesteld. Daar het concept van kleinschalige bioraffinage wel als zeer veelbelovend wordt onderkend is derhalve door de TKI A&F gevraagd in 2017 een nadere verkenning uit te voeren naar perspectiefvolle pre-competitieve technologische ontwikkelingen en niet-technologische knelpunten die noodzakelijk zijn respectievelijk moeten worden beslecht om de marktimplementatie van diverse business-cases i.e. biomassa-raffinagetechnologie-product/stakeholder combinaties te faciliteren en te bespoedigen. Het uiteindelijke doel van deze verkenning is derhalve te komen tot de opzet van een meerjarige publiek-private samenwerking (project/programma) tussen Wageningen University & Research, TNO en een aantal relevante marktpartijen (industrie, MKB) op het gebied van de Kleinschalige Bioraffinage.

Publicaties