Project

STAR4BBI, Standards and Regulations for the Bio-based Industry

De doelstelling van (de Nederlandse partners in) het project is het bewerkstelligen van een level playing field voor bio-based producten. Hiertoe zal de huidige en toekomstige behoefte aan normen, wettelijke regelgeving en beleidsmaatregelen worden geïnventariseerd en zullen voorstellen gedaan worden om deze aan te passen, anticiperend op verwachte en gewenste ontwikkelingen in technologie en bedrijvigheid.

Het doel is om voor een aantal relevante en representatieve cases in kaart te brengen waar normen, regelgeving en beleidsmaatregelen belemmerend zijn geweest of juist hebben bijgedragen aan het succes van de case. Bij de selectie van de te onderzoeken cases wordt rekening gehouden met hun representativiteit  voor de verschillende EU landen/regios (waaronder Nederland), reguleringsinstrumenten (belasting, subsidies, landbouw, energie, afval, productveiligheid, arbeid, etc.) Bio-based Industries (BBI) waardeketens (bosbouw, landbouw, bijproducten, afvalsector, etc.) en productsectoren (pulp en papier, plastics, brandstoffen, textiel, bouw en constructie, etc.). Voorts is het doel om uit deze specifieke analyses lering te trekken en waar opportuun, concrete aanpassingen van normen, regelgeving en beleidsmaatregelen voor te stellen.

Resultaat

De activiteiten van het project zullen leiden tot concrete voorstellen voor het aanpassen van normen, regelgeving en beleidsmaatregelen die belemmerend werken voor de marktontwikkeling van biobased producten. Het zal impact hebben op de investeringen in (nieuwe) waarde ketens en resulteren in een toename van de markt voor bio-based producten en processen.

Samenwerking met bedrijven

De projectpartners zijn allen kennisinstellingen. De activiteiten zijn echter gericht op het onderzoek van business cases en verdienmodellen voor de Europese industrie. Daartoe zal er veel interactie zijn met individuele bedrijven en met brancheverenigingen. De advisory board bestaat uit:

  • EFI European Forest Institute
  • EuropaBio the European Association for Bioindustries
  • IAR Pôle Industries & Agro-Ressources

 

 

Publicaties