Nieuws

Kenmerken van zeldzame landbouwhuisdierrassen in agro-ecologische landbouwsystemen

article_published_on_label
12 april 2021

Verondersteld wordt dat de van oorsprong Nederlandse landbouwhuisdierrassen, eeuwenlang gefokt en aangepast aan lokale omstandigheden een rol kunnen spelen in agro-ecologische systemen.

In opdracht van de Wageningen University & Research (WUR) Wetenschapswinkel is op verzoek van Stichting Zeldzame Huisdierrassen door Wageningen Livestock Research en verschillende studenten gekeken naar kenmerken van Nederlandse zeldzame veerassen die van meerwaarde kunnen zijn in agro-ecologische landbouw. Het doel is om de meerwaarde van deze rassen en hun mogelijke rol duurzame voedselsystemen te kunnen onderbouwen met wetenschappelijke resultaten.

De onderzoeksvragen waren: in welke systemen worden de oorspronkelijke Nederlandse landbouwhuisdierrassen nu gebruikt en welke kenmerken zijn daarvoor van belang? Hiervoor zijn houders van zes Nederlandse rundveerassen, twaalf schapenrassen, vier geitenrassen en vier paardenrassen geïnterviewd. Kenmerken als robuustheid en toekunnen met een energiearmer rantsoen worden genoemd door houders. De genoemde kenmerken van de Nederlandse zeldzame rassen worden deels bevestigd door de experts, maar een verdere wetenschappelijke onderbouwing is nodig en gewenst.

Gerelateerd aan dit onderzoek gaat het WUR onderzoeksproject “Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw” van start. Hierbij ligt de focus naast runderen op het (wetenschappelijk) onderbouwen van dier en raskenmerken (ook wel het fokdoel) die passen binnen natuurinclusieve bedrijfssystemen. Naast het opstellen van een passend fokdoel voor natuurinclusieve kringlooplandbouw creëert dit daarbij mogelijk ook nieuwe kansen voor de oorspronkelijke Nederlandse dubbeldoelrassen. De komende vier jaar (2021-2024) worden biodiversiteitskenmerken, bedrijfskenmerken, dierprestaties en verdienmodellen op verschillende bedrijven in kaart gebracht.