Nieuws

Nieuw Meerjarenplan WOT Genetische Bronnen

Gepubliceerd op
20 december 2021

Het Meerjarenplan 2022-2026 voor de Wettelijke Onderzoekstaak (WOT) Genetische Bronnen is gepubliceerd. Het rapport beschrijft het belang van genetische bronnen, de wettelijke basis en scope, de doelstellingen en de thema’s van de WOT.

WOT Genetische Bronnen

Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) worden in opdracht van de overheid uitgevoerd. Ze zijn gebaseerd op internationale verplichtingen en regelgeving van de Nederlandse overheid. De WOT Genetische Bronnen wordt in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerd door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen University & Research en richt zich op behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen voor voedsel, landbouw, aquacultuur, bos, natuur en landschap.

Binnen de WOT wordt een brede genetische basis (genetische diversiteit) in stand gehouden in genenbankcollecties (ex situ). De collecties zijn beschikbaar voor onderzoek, veredeling en fokkerij, en voor de instandhouding van bio-cultureel erfgoed, de aanleg van bossen, en instandhouding van een aantrekkelijk landschap. Naast het beheer van genenbankcollecties (ex situ) ondersteunt en monitort CGN de instandhouding van genetische diversiteit “in het veld” (in situ en on-farm). Daarnaast levert het CGN een belangrijke bijdrage aan de implementatie van internationale afspraken en regelgeving en werkt nauw samen met de private sector, met maatschappelijke organisaties, en met collega instituten en genenbanken in binnen- en buitenland.

Meerjarenplan 2022-2026

Het Meerjarenplan begint met een algemene beschrijving van de WOT, een uiteenzetting over het belang van behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen, en de wettelijke basis en scope. Daarna worden de WOT-projecten en -activiteiten aan de hand van vier thema’s gestructureerd:

  1. Genenbanken voor gewassen, landbouwhuisdieren, bomen en aquatische soorten
  2. In situ behoud en duurzaam gebruik van rassen en populaties
  3. Digitale genenbank
  4. Programma coördinatie, communicatie en beleidsondersteuning

Deze thema’s worden in de hoofdtekst kort besproken. De annex bij het Meerjarenplan licht de thema’s en bijbehorende activiteiten nader toe.

Ten opzichte van de periode 2016-2021 zijn de grootste veranderingen de verbreding van de scope van de WOT Genetische Bronnen en een verruiming van het budget, om activiteiten te kunnen opschalen en de kwetsbaarheid te verminderen. Genenbankcollecties worden verder ontwikkeld en uitgebreid. Naast gewassen, landbouwhuisdieren en bomen is er nu ook aandacht voor aquatische genetische bronnen, en behoud en duurzaam gebruik van agrobiodiversiteit in bredere zin (Biodiversity for Food and Agriculture).

Het volledige plan is nu beschikbaar: Meerjarenplan WOT Genetische Bronnen 2022-2026.

Meer weten over de WOT Genetische Bronnen en andere onderzoekstaken? Lees Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) voor het voetlicht.