Beleidsadviezen

Beleidsadviezen

Binnen dit project worden de beleidsuitvoerende overheden geïnformeerd over de toestand van de visbestanden en de lange- en kortetermijneffecten van de exploitatie op deze bestanden en hun omgeving. Tevens worden adviezen gegeven voor het beheer van de visserij.

De advisering is gebaseerd op een toestandsbeoordeling van de visbestanden. Bij deze toestandsbeoordeling worden gegevens gebruikt die in verschillende projecten zijn verzameld. Voor de zeevisbestanden vindt zowel de dataverzameling, advisering als de toestandsbeoordeling plaats in een internationaal kader. De economische advisering valt buiten dit onderzoeksproject.

Het programma omvat de volgende onderdelen:

  • de toestandsbeoordeling van door de visserij geëxploiteerde zeevisbestanden
  • de toestandsbeoordeling van door de visserij geëxploiteerde bestanden in het IJsselmeer en Markermeer
  • advisering aan Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie
  • een aantal ondersteunende activiteiten die essentieel zijn om de toestandsbeoordeling en advisering te kunnen uitvoeren.

Naast advisering over de toestand van de bestanden kunnen adviezen worden gegeven die betrekking hebben op een verbetering van de exploitatie van de bestanden, vermindering van ongewenste neveneffecten (zoals bijvangsten) van de visserij, technische ontwikkelingen in de visserij, effectiviteit van beleidsmaatregelen en bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de visserij.

Internationale samenwerking met andere landen speelt een grote rol bij het verzamelen van gegevens over de visserij en de visbestanden maar ook bij de verwerking en analyse van de gegevens en het geven van advies op basis van de gezamenlijk verzamelde informatie. De internationale coördinatie van deze activiteiten wordt gedaan door een internationale organisatie: International Council of Exploration of the Sea (ICES) die in Kopenhagen is gevestigd. Vanuit dit project wordt deelgenomen aan de werkgroepen die door ICES worden georganiseerd om de toestand van de visbestanden of mariene ecosystemen te analyseren. Ook worden vangstverwachtingen opgesteld. Op basis van die analyses wordt door ICES een advies gegeven.

In het Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries STECF worden adviezen uitgebracht aan de Europese Commissie over diverse onderwerpen die door de Commissie per vergadering worden vastgesteld.