Noordzeeschol

Biologie

Schol (Pleuronectes platessa) is een platvis met duidelijke oranje stippen die voorkomt in verschillende populaties in de Noord-Atlantische wateren. Naast de schol in de Noordzee, zijn er ook scholpopulaties in het Kanaal, ten westen van Engeland en Ierland, in de Noorse zee, in het Skagerrak en in de Oostzee of zelfs verder weg in de Barentszzee en bij IJsland. Noordzee schol leeft op de zeebodem en eet vooral weekdieren en wormen. Schol plant zich voort in de zuidelijke Noordzee en in het Kanaal. De eieren worden met de stroom naar het noorden getransporteerd en de jonge larven van de schol belanden vervolgens langs de kust of in de getijdengebieden (met name de Waddenzee), die als kinderkamer dienen. Jonge scholletjes eten vooral de in- en uitstroombuisjes van nonnetjes (een schelpdiertje). Later schakelen ze over op de staarten van zeepieren. Na ongeveer drie jaar verlaat de schol het kustgebied om zijn verdere leven in de Noordzee door te brengen. Een volwassen schol zwemt jaarlijks grote afstanden. ‘s Zomers zijn ze op de voedselgebieden in de centrale Noordzee te vinden. In de winter trekken ze naar de voortplantingsgebieden in de zuidelijke Noordzee.

Visserij

In de Noordzee is schol samen met tong de belangrijkste vissoort voor de Nederlandse boomkorvisserij. Dat is een visserij waarbij een net - dat uiteen wordt gehouden door een metalen buis (de “boom”) - over de bodem wordt gesleept. Hierbij worden kettingen gebruikt om de doelsoorten (schol, tong) uit de bodem te jagen, waarna ze het net inzwemmen. Omdat deze vorm van visserij veel energie gebruikt zijn de kosten vanwege de hoge olieprijs de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Daarom wordt meer en meer overgestapt op energiezuinige vormen van visserij zoals de visserij met de pulstrawl, twintrawl, sumwing en de Schotse zegen. Nederlandse vissers hebben een belangrijk aandeel in de scholvangst op de Noordzee.

Beheer

De visserij wordt gereguleerd door een TAC (totale toegestane vangst), die jaarlijks wordt vastgesteld door de Europese Ministerraad. Deze TAC wordt weer onderverdeeld in nationale quota. Nederland heeft een aandeel van 36% in de TAC voor schol in de Noordzee.

In 2007 is door de Europese Raad een meerjarig beheersplan voor schol en tong in de Noordzee aangenomen. Hierin wordt gestreefd naar een duurzame exploitatie van die bestanden en zijn regels opgenomen voor het vaststellen van de TAC van tong en schol in de Noordzee. 

Ontwikkeling bestand

De toestand beoordeling van Noordzeeschol wordt uitgevoerd door een internationale werkgroep (Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak) van ICES. De toestandsbeoordeling is gebaseerd op internationale aanvoergegevens, schattingen van bijvangsten aan ondermaatse vis en bestandsopnamen met onderzoeksvaartuigen.

De scholstand staat er op het moment erg goed voor en is nog nooit zo hoog geweest. Als gevolg van de maatregelen in het beheersplan en een sanering van de kottervloot is de visserijdruk in de afgelopen jaren afgenomen en de hoeveelheid volwassen schol in de Noordzee aanzienlijk toegenomen.

Advies

ICES adviseert het EU beheersplan te volgen. De meest recente toestandsbeoordeling en vangstadviezen zijn beschikbaar op de ICES website.