Registratie migrerende en diadrome vis IJsselmeer

Registratie migrerende en diadrome vis IJsselmeer

Migrerende en diadrome vissoorten zijn soorten die zich niet op één plek ophouden in een watersysteem, maar die zich verplaatsen tussen bijvoorbeeld zoet en zout water (diadroom) of die zich over grotere afstanden verplaatsen, bijvoorbeeld tussen gebieden waar ze geboren worden en plaatsen waar ze als volwassen dieren verblijven (migrerende vis).

Het zijn juist deze soorten die last hebben van barrières tussen verschillende wateren, zoals stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales. Om te achterhalen wat de effecten zijn van maatregelen als vistrappen, het uitzetten van vis, veranderingen in spuibeheer en het verwijderen van stuwen, maar ook om te weten wat het belang is van bijvoorbeeld het IJsselmeer en de Waddenzee voor deze soorten is het belangrijk de ontwikkelingen van deze soorten door de jaren heen te volgen. Zo wordt het onderzoek naar deze soorten in de Waddenzee al vanaf 2000 uitgevoerd, het onderzoek naar zeldzame soorten op het IJsselmeer zelfs al vanaf 1994.

Soorten waar in dit onderzoek naar gekeken wordt zijn zalm, zeeforel, houting, zeeprik, rivierprik, fint, elft en andere zeldzame soorten. Binnen dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met beroepsvissers. Zo verzamelen een aantal visserijbedrijven in het IJsselmeer alle zeldzame vissen die ze door het jaar heen in hun fuiken aantreffen, zodat deze vissen in het laboratorium van Wageningen Marine Research kunnen worden onderzocht. Ook zijn er visserijbedrijven die in bepaalde perioden in het jaar speciaal voor Wageningen Marine Research op bepaalde locaties, zoals bij de spuisluizen bij Kornwerderzand, fuiken plaatsen om de vis te verzamelen. Er worden verschillende gegevens van elke vis genoteerd, bijvoorbeeld lengte en gewicht, geslacht en leeftijd. De gegevens worden door de jaren heen met elkaar vergeleken om de ontwikkelingen van een vissoort gedurende langere tijd te volgen.