Marktbemonstering

Marktbemonstering

Binnen het project marktbemonstering worden steekproefsgewijs vismonsters genomen van de aangevoerde vangsten in de Nederlandse havens.

De monsters van de schepen die verse vis aanvoeren (boomkorkotters, twin-riggers etc.) worden in de afslag gekocht. Op de pelagische schepen (hektrawlers en spanners), die de vis in bevroren toestand aanvoeren, worden monsters tijdens de reis ingevroren ten behoeve van het onderzoek. De monsters zijn afkomstig van alle gebieden waar wordt gevist en worden verwerkt in het Wageningen Marine Research-laboratorium in IJmuiden. Van de vissen in de monsters worden diverse biologische kenmerken, zoals leeftijd, gewicht, lengte, geslacht en geslachtsrijpheid geregistreerd. Van een aantal vissoorten worden in de afslagen extra lengtemonsters gemeten. Deze monsters worden direct in de afslag verwerkt.

Doel van deze bemonstering is vooral het verkrijgen van inzicht in de leeftijdssamenstelling van de verschillende visbestanden. Deze gegevens zijn, gecombineerd met soortgelijke gegevens verzameld in andere landen, van groot belang voor de het maken van een toestandsbeoordeling van de visbestanden. Daarnaast verschaffen de monsters inzicht in bijvoorbeeld geslachtsamenstelling, reproductie-capaciteit en voortplantingssucces van het visbestand.

Bemonstering van de aanvoer vindt plaats in alle landen van de EU. In Nederland worden de volgende soorten bemonsterd: haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting, zilversmelt, tong, schol, tarbot, griet, tongschar, bot, schar, kabeljauw, wijting, zeebaars, mul, Noorse kreeft, garnalen en haaien en roggen.