Mosselen

Bestandsopnamen mosselen

Inventarisatie van de mosselen in Nederlandse kustwateren

In opdracht van de overheid inventariseert Wageningen Marine Research jaarlijks het bestand aan mosselen in de Nederlandse kustwateren. In de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta beperkt dit zich tot kwalitatieve mosselzaadsurveys die grotendeels worden uitgevoerd door de overheid en de mosselsector. Waar ze worden aangetroffen in de overige schelpdiersurveys worden ze geregistreerd. Het onderzoek naar mosselvoorkomens spitst zich vooral toe op de Waddenzee. De Waddenzee is voor de mosselsector van groot belang als kweekgebied voor mosselen, maar zeker ook voor het opvissen van mosselzaad. De voorraad mosselen in de Waddenzee is van groot belang voor de kweekactiviteiten in Zeeland. Daarnaast zijn mosselbanken van groot belang voor het ecosysteem. Ze vormen zelf belangrijk stapelvoedsel voor kustvogels, maar bieden ook leefruimte aan verschillende andere soorten die belangrijke prooien zijn voor kustvogels. Mosselen zijn zogenaamde structuurvormende organismen. Ze vormen driedimensionale mosselbanken die bijdragen aan een grotere verscheidenheid van habitats en daarmee aan een verhoogde biodiversiteit.

De survey begint in het voorjaar met een inspectievlucht boven de Waddenzee. Daarbij wordt geregistreerd welke bekende mosselbanken (deels) zijn verdwenen en waar nieuwe banken worden gesignaleerd. Nieuwe banken zijn meestal mosselzaadbanken, welke in het afgelopen zomerseizoen nieuw zijn ontstaan. Vervolgens gaan de onderzoekers het veld in om de mosselbanken met een GPS in te meten. Men loopt met een GPS om de banken heen, en markeert de contouren door het zetten van waypoints. Deze waypoints worden aan boord ingelezen in een geografisch informatiesysteem, en zo kunnen er kaarten gemaakt worden van de verspreiding.

Tijdens de kokkelsurvey worden ook punten bemonsterd die zich in mosselbanken bevinden. Door deze te bemonsteren kan een inschatting worden gemaakt van de omvang van het gehele mosselbestand in kilo’s.

Sinds 2011 wordt ook een inventarisatie van de Japanse oester uitgevoerd. Omdat deze op dezelfde locaties voorkomen als mosselbanken, en hier zelfs vaak in ontstaan, worden de inventarisaties van mosselbanken en oesterbanken gecombineerd uitgevoerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onderzoeksbureau MarinX en de Waddenunit van het ministerie van EZ.