Nieuws

Vangstadviezen voor schoolvormende (pelagische) visbestanden in de Noordoost Atlantische Oceaan in 2012

Gepubliceerd op
3 oktober 2011

De vier voor Nederland belangrijke pelagische visbestanden in Noordoost Atlantische wateren worden rond het Maximaal Duurzame Oogst (of MSY) niveau bevist.

Dit blijkt uit de jaarlijkse adviezen van de wetenschappers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (International Council for the Exploration of the Sea of ICES). Deze adviezen hebben onder andere betrekking op de visserij op blauwe wijting, makreel, horsmakreel en Atlanto-scandische haring.

Blauwe wijting: bestand minder afgenomen dan voorgaande schattingen aangaven

Het begin van deze eeuw kende een omvangrijke jonge aanwas van blauwe wijting in de westelijke wateren. Daardoor nam het visbestand destijds spectaculair toe en waren recordvangsten mogelijk van rond de twee miljoen ton. Sinds 2004 is het bestand echter afgenomen door het teruglopen van de jonge aanwas. De afname van het paaibestand lijkt echter minder dramatisch dan vorig jaar werd geschat. Het verschil komt door nieuwe inzichten in de bestandsopnames met de onderzoeksschepen. Ten opzichte van 2010 toen de paaibiomassa 3.0 miljoen ton was is de paaibiomassa afgenomen tot ongeveer 2.4 miljoen ton begin 2011. Om te voldoen aan het beheerplan, afgesproken tussen de EU, Faeröer, IJsland en Noorwegen, zal de visserijdruk niet moeten toenemen. Dat resulteert volgens het beheerplan in een TAC (totaal toegestane vangst) advies van 391 duizend ton voor 2012. De toegestane vangst in 2011 is 40 duizend ton. De Nederlandse visserijsector en biologen werken samen om de bestandschatting te optimaliseren.

Makreel: goede vangstafspraken essentieel voor toekomst

Het leefgebied van de makreel heeft zich in de afgelopen jaren sterk uitgebreid, met name in de noordelijke richting. Ook  de hoeveelheid makreel is toegenomen. Om deze veranderingen in leefgebied van makreel beter in kaart te brengen zal ICES extra onderzoek uitvoeren. De volwassen makreelstand wordt in 2011 op ongeveer 2.9 miljoen ton geschat, ongeveer gelijk aan de stand van 2010. Ook voor makreel is er een internationaal beheerplan tussen Noorwegen, de Faeröer en de EU in 2008 overeengekomen. Volgens dat beheerplan zou in 2012 een vangst mogelijk zijn van tussen de 586 en 639 duizend ton. De vangsten van makreel zijn al sinds een aantal jaar hoger dan de adviezen op basis van het beheerplan omdat de landen geen overeenstemming kunnen krijgen over de verdeling van de vangstrechten. Als de vangsten op deze manier groter blijven dan voorzien in het beheerplan, dan schaadt dit de duurzaamheid van het beheer.

Horsmakreel: bevissing op MSY niveau

Horsmakreel wordt voornamelijk gevangen in “westelijke wateren” (een gebied dat zich uitstrekt van de Noorse Zee tot de Golf van Biskaje) en in mindere mate in de Noordzee. In 2010 is een survey uitgevoerd om de paaibiomassa van horsmakreel in westelijke wateren te bepalen. De nieuwe gegevens uit deze survey, die eens in de drie jaar verzameld worden, spelen een grote rol binnen het beheerplan van horsmakreel. De  verzamelde surveygegevens van 2010 zijn in 2011 bijgesteld naar boven. Door het uitblijven van sterke aanwas, en het verdwijnen van de sterke  jaarklasse 2001 is de schatting van de paaibiomassa in 2011 1.8 miljoen ton en daarmee lager dan in 2010. Voor horsmakreel die in de westelijke wateren voorkomt adviseert  ICES op basis van de MSY benadering om een TAC in te stellen van niet meer dan 211 duizend ton in 2012. De TAC in 2011 is 184 duizend ton. Voor horsmakreel die in de Noordzee voorkomt adviseert ICES om de vangsten te verminderen.

Atlanto-scandische haring: sterke aanwas nodig voor instandhouding groot bestand

Atlanto-scandische haring wordt in de Noorse zee gevangen. Na het instorten van de visstand in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw heeft dit haringbestand zich hersteld dankzij  sterke jonge aanwas en een lage visserijdruk. In 2011 wordt de paaistand op een niveau geschat van ongeveer 7.9 miljoen ton. Daarmee is de Atlanto-scandische haring het grootste haringbestand ter wereld. Wegens het uitblijven van nieuwe sterke aanwas is er een lichte daling van het bestand waarneembaar ten opzichte van 2010. Indien zich er, in de komende jaren, geen sterke aanwas aandient kan het beheer van atlanto-scandische haring in de problemen komen. Ook voor atlanto-scandische haring is een beheerplan van toepassing. De toegestane vangst in 2012 is volgens dit beheerplan 833 duizend ton. De TAC in 2011 is 988 duizend ton.

Vervolg

De ICES-adviezen worden door de lidstaten van de EU met de visserijsector en met maatschappelijke organisaties besproken. Begin november raadpleegt de Europese Commissie het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties en maakt zij een voorstel voor de vangstmogelijkheden in 2012. De EU zal in overleg met onder andere IJsland, Faeröer en Noorwegen over de gezamenlijk beheerde bestanden zoals blauwe wijting, makreel en atlanto-scandische haring afspraken maken over de vangstmogelijkheden. De eerste gesprekken hierover vinden in oktober plaats. In december 2011 beslist de Europese raad van visserijministers over de vangstquota voor volgend jaar.