<![CDATA[ RSS WOT Natuur en Milieu ]]> <![CDATA[ Film over relatie tussen verdroging en bodemfysische eigenschappen gepresenteerd ]]> Fri, 20 Nov 2020 07:12:00 GMT <![CDATA[ Nederlanders gelukkiger in het duin, aan het strand en op de hei dan in een park of het agrarisch gebied ]]> Thu, 12 Nov 2020 10:35:00 GMT <![CDATA[ Wettelijke Onderzoekstaken in de schijnwerper ]]> Tue, 22 Sep 2020 07:12:00 GMT <![CDATA[ Opgaven landbouw, voedsel en natuur onderling nauw verbonden ]]> Tue, 08 Sep 2020 09:08:00 GMT <![CDATA[ Natuurkwaliteit te verbeteren met mix aan extra maatregelen ]]> Thu, 03 Sep 2020 13:40:00 GMT <![CDATA[ Kwelderareaal in de Waddenzee neemt toe, zeespiegelstijging vormt risico ]]> Mon, 24 Aug 2020 13:16:00 GMT <![CDATA[ Nauwkeuriger gegevens en minder administratie voor schapen- en geitenhouderij ]]> Tue, 18 Aug 2020 08:15:00 GMT <![CDATA[ Provincies kunnen sleutelrol spelen in afstemming klimaatmaatregelen en natuurdoelen ]]> Fri, 14 Aug 2020 10:19:00 GMT <![CDATA[ Veelvormigheid van burgerbetrokkenheid bij natuur vraagt om nieuwe vormen van monitoring ]]> Tue, 11 Aug 2020 11:32:00 GMT <![CDATA[ Natuur in conflict: lessen uit conflicten over beheerjacht en bomenkap ]]> Thu, 23 Jul 2020 13:44:00 GMT <![CDATA[ Provincies stimuleren maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en leren van vernieuwingen in het natuurbeleid ]]> Mon, 13 Jul 2020 11:07:00 GMT <![CDATA[ Strategieën om het Natuurnetwerk te vergroten en landbouw en natuur te verbinden ]]> Tue, 30 Jun 2020 14:44:00 GMT <![CDATA[ Aanpak natuurherstel in combinatie met stikstof, klimaat en landbouw meest effectief ]]> Tue, 23 Jun 2020 13:38:00 GMT <![CDATA[ De Nederlandse Vogel- en habitatrichtlijnrapportage 2019 inzichtelijk gemaakt ]]> Tue, 26 May 2020 09:13:00 GMT <![CDATA[ Natuurbeleid betwist: de legitimiteit van het Nederlandse natuurbeleid ]]> Tue, 21 Apr 2020 10:31:00 GMT <![CDATA[ Berekening en rapportage van broeikasgasemissies uit landgebruik ]]> Fri, 03 Apr 2020 09:09:00 GMT <![CDATA[ Hoe culturele identiteit en betrokkenheid bij natuur elkaar kunnen versterken ]]> Mon, 23 Mar 2020 12:42:00 GMT <![CDATA[ Culturele normen onder boeren kunnen belangrijke rol spelen in transitie naar natuurinclusieve landbouw ]]> Tue, 17 Mar 2020 13:13:00 GMT <![CDATA[ Via storymaps meerwaarde van bodemdata inzichtelijk ]]> Mon, 09 Mar 2020 11:09:00 GMT <![CDATA[ Meeste droogvallende mosselbanken in de Waddenzee weten zich te handhaven ]]> Mon, 02 Mar 2020 15:21:00 GMT <![CDATA[ Nieuw model om de effecten van beleid op agrarische natuur te berekenen ]]> Thu, 20 Feb 2020 14:49:00 GMT <![CDATA[ Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur in beleid en praktijk: verkennende studie onder burgers en bedrijven ]]> Thu, 16 Jan 2020 14:40:00 GMT <![CDATA[ Duurzame Uitwisseling Informatie Natuurplanbureaufunctie opnieuw actueel ]]> Thu, 19 Dec 2019 11:46:00 GMT <![CDATA[ Professionals en vrijwilligers monitoren al 20 jaar flora en fauna in Nederland ]]> Thu, 12 Dec 2019 14:35:00 GMT <![CDATA[ Otterpopulatie blijft groeien, het aantal verkeersslachtoffers ook ]]> Thu, 21 Nov 2019 10:00:00 GMT