WOt-technical reports

2020

Bakker, G., M. Heinen, H.P.A. Gooren, W.J.M. de Groot, P.D. Peters (2020). Hydrofysische gegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS); Update 2019.WOt-technical report 186

Os, J. van, L.J.J. Jeurissen, J.C. Verkaik (2020). Rekenregels schapen en geiten voor de landbouwtelling; Verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem. WOt-technical report 185

IJsseldijk, L.L., M.J.L. Kik, L. van Schalkwijk & A. Gröne (2020). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2019. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. WOt-technical report 184

Koffijberg K., P. de Boer, S.C.V. Geelhoed, J. Nienhuis, K. Oosterbeek, J. Postma (2020). Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018. WOt-technical report 183

Elschot K., M.E.B. Van Puijenbroek, D.D.G. Lagendijk, J-T. Van der Wal, C. Sonneveld (2020). Lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee (1960-2018). WOt-technical report 182

Mattijssen T.J.M., M. Pleijte, J. Dengerink, T. Koster, M.
Visscher (2020). Indicatoren voor burgerbetrokkenheid bij natuur. Een zoektocht naar nieuwe aanknopingspunten voor monitoring. WOt-technical report 180

Knegt, de B., M. Pleijte, E. de Wit-de Vries, I. Bouwma, F. Kistenkas, W. Nieuwenhuizen (2020). Samenhang Klimaatakkoord en natuurbeleid; Proces en implementatie van het Klimaatakkoord door provincies en maatschappelijke partijen en de potentiële effecten op biodiversiteitsdoelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. WOt-technical report 179

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M.
Huijsmans, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, G.L. Velthof & J. Vonk (2020). Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2018. Berekeningen met het model NEMA. WOt-technical report 178

Brouwer, F., D.J.J. Walvoort (2020). Basisregistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie bodemkaart. Herkartering van de veengebieden aan de flanken van de Utrechtse Heuvelrug. WOt-technical report 177

Gerritsen, A.L., H. Agricola, C. Aalbers, J. van Os (2020). Natuur en landbouw verbinden. Achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact. WOt-technical report 176

Bouwma, I.M., D.A. Kamphorst, D. van Doren, T.A. de Boer,
A.E. Buijs, C.M. Goossen, J.L.M. Donders, J.Y. Frissel, S. van Broekhoven
(2020). Provinciaal beleid voor maatschappelijke betrokkenheid bij natuur – het beleid nader bekeken in 8 casussen. Achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact. WOt-technical report 175

Kuindersma, W., D. van Doren, R. Arnouts, D.A. Kamphorst,
J.G. Nuesink, E. de Wit–de Vries (2020). Realisatie Natuurnetwerk door
provincies. Achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact. WOt-technical report 174

Glorius, S.T., A. Meijboom (2020). Ontwikkeling van de
bodemdiergemeenschap in de geulen van referentiegebied Rottum. Tussenrapportage 13 jaar na sluiting (najaar 2018). WOt-technical
report 173

Van Kleunen, A., M. van Roomen, E. van Winden, M. Hornman, A. Boele, C. Kampichler, D. Zoetebier, H. Sierdsema & C. van Turnhout (2020). Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland – status en trends van soorten. WOt-technical report 172

Janssen, J.A.M. (red.), R.J. Bijlsma (red.), G.H.P. Arts,
M.J. Baptist, S.M. Hennekens, B. de Knegt, T. van der Meij, J.H.J. Schaminée, A.J. van Strien, S. Wijnhoven, T.J.W. Ysebaert (2020).
Habitatrichtlijnrapportage 2019: Annex D Habitattypen. Achtergronddocument. WOt-technical report 171 Bijlage:Karakteristieke Soorten Habitatttypen 2019

Bos-Groenendijk, G.I., C.A.M van Swaay (2020). Habitatrichtlijnrapportage 2019: Annex B Habitatrichtlijnsoorten;
Achtergronddocument. WOt-technical report 170

Van Kraalingen, D., E.L. Wipfler, F. van den Berg, W.H.J. Beltman, M.M.S. ter Horst & J.A. te Roller (2020). User manual for FOCUSSPIN version 3.3.WOt-technical report 169

Arets, E.J.M.M., J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas (2020). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, update 2020. WOt-technical report 168

2019

Walvoort, D.J.J., M. Knotters, F.M. van Egmond (2019). Interpolatie,
aggregatie en desaggregatie van ruimtelijke bodemgegevens in de
Basisregistratie Ondergrond. WOt-technical
report 167

Pedroli, B, During, R. (2019). De paradox van een maakbare natuur – ingebakken en omstreden; Betekenis culturele identiteit voor draagvlak natuurbeleid en –beheer. WOt-technical report 166

Glorius, S.T., A. Meijboom, J. Schop & J.T. van der Wal (2019). Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2018. WOt-technical report 165

Berg, F. van den, A. Tiktak, D. van Kraalingen & J.J.T.I. Boesten (2019). User manual for FOCUSPEARL version 5.5.5. WOt-technical report 164

Haas, W. de, J.L.M. Donders, T.J.M. Mattijssen, (2019).
Natuur in conflict; Botsende waarden, waarheden en belangen in het
natuurbeheer. WOt-technical report 163

Buijs, A.E., F.G. Boonstra (2020). Natuurbeleid betwist; Visies op legitimiteit en natuurbeleid. WOt-technical report 162. Natuurbeleid betwist. Visies op legitimiteit en natuurbeleid – Pag 1-28

Westerink, J., T.A. de Boer, M. Pleijte & R.A.M. Schrijver (2019). Kan een goede boer natuurinclusief zijn?; De rol van culturele normen in een beweging richting natuurinclusieve landbouw. WOt-technical report 161

Jong, A. de, A. Poot & P.I. Adriaanse (2019). Impact analysis for the purpose of the introduction of DROPLET version 1.3.2. WOt-technical report 160

Visser, T., H.A.M Meeuwsen & Th.C.P. Melman (2019). MNP-(Model for Nature Policy) Agrarisch; Uitwerking voor scenario’s uit de Natuurverkenning 2020. WOt-technical report 159

Sanders, M.E. & H.A.M. Meeuwsen (2019). Basisbestand Natuur en Landschap. WOt-technical report 158

Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman, J. Bovenschen, M.C. Boerwinkel & M. Laar (2019). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie; Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2018/2019. WOt-technical report 157

Sanders, M.E., R.J.H.G. Henkens & D.M.E. Slijkerman
(2019). Convention on Biological Diversity; Sixth National Report of the Kingdom of the Netherlands. WOt-technical report 156

Brouwer, F. & D.J.J. Walvoort (2019). Basisregistratie
Ondergrond (BRO) - Actualisatie bodemkaart; Herkartering van de veengebieden in Eemland. WOt-techncial report 155

Os, J. van, L.J.J. Jeurissen en H.H. Ellen (2019).
Rekenregels pluimvee voor de Landbouwtelling; Verantwoording van het gebruik van het Identificatie- & Registratiesysteem. WOt-technical report 154

Berg, F. van den, H. Baveco & E.L. Wipfler (2019). User manual for SAFE (Select Application date For Evaluation) to support the use of the GEM scenarios for cultivations in glasshouses; Version 1.1. WOt-technical report 153

Bikker, P., L.B. Šebek, C. van Bruggen & O. Oenema (2019). Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren. Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2019. WOt-technical report 152

Daamen, W.P., A.P.P.M. Clerkx & M.J. Schelhaas (2019).
Veldinstructie Zevende Nederlandse Bosinventarisatie (2017-2021); Versie 2.0. WOt-technical report 151

IJsseldijk, L.L., M.J.L. Kik, & A. Gröne (2019). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2018. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. WOt-technical report 150

Bakker, G., M. Heinen, H.P.A. Gooren, W.J.M. de Groot, F.B.T. Assinck & E.W.J. Hummelink (2019). Hydrofysische gegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS); Update 2018. WOt-technical report 149

Lagerwerf, L.A., A. Bannink, C. van Bruggen, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, J.W.H. van der Kolk, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2019). Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) – update 2019. WOt-technical report 148

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M.
Huijsmans, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2019). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017. Berekeningen met het model NEMA. WOt-technical report 147

Arets, E.J.M.M., J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas (2019). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, update 2019. WOt-technical report 146