WOt-werkdocumenten 2013

Luesink, H.H., P.W. Blokland, M.W. Hoogeveen & J.H. Wisman (2013). Ammoniakemissie uit de landbouw in 2008 en 2009; Achtergrondrapportage, WOt-werkdocument 362

Vervallen (2013), WOt-werkdocument 361

Roos-Klein Lankhorst, J., W. Nieuwenhuizen, P.J.F.M. Verweij, J.M.J. Farjon, A.J.M. Koomen & T.J. Weijschede (2013). Kennis-model Effecten Landschap Kwaliteit; KELK versie 2.0, WOt-werkdocument 360

Poorter, L.R.M. de, P. van Beelen, J. Struijs, A.M.A. van der Linden, P.A.I. Ehlert en L. Posthuma (2013). Alternatieve systematiek voor de boordeling van covergistings-materialen. 2. Toetsing op residuen van gewas-beschermingsmiddelen, WOt-werkdocument 359

Ehlert, P.A.I., L. van Schöll & T.A. van Dijk (2013). Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistings-materialen. 1. Toetsing van contaminanten aangewezen door de Meststoffenwet, WOt-werkdocument 358

Hoefnagel, E.W.J. & F.C. Buisman (2013). Evaluatie Nederlands ITQ-systeem naar aanleiding van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, WOt-werkdocument 357

Vader, J. & E. Dammers (2013). Omgevingsscenario’s in de Natuurverkenning 2010-2040; Achtergronddocument, WOt-werkdocument 356

Fait, G., F. van den Berg, P.I. Adriaanse, A. de Jong, J.A. te Roller & W.H.J. Beltman (2013). SWASH Manual 4.2, User’s Guide version 4, WOt-werkdocument 355

Kraalingen, D. van, E.L. Wipfler, F. van den Berg, W.H.J. Beltman, M.S. ter Horst, G. Fait & J.A. te Roller (2013). SPIN Manual 1.1; User’s Guide version 1, for use with FOCUS_SWASH 4.2, WOt-werkdocument 354

Lesschen, J.P., J.W.H. van der Kolk, K.C. van Dijk and J. Willems (2013). Options for closing the phosphorus cycle in agriculture; Assessment of options for Northwest Europe and the Netherlands, WOt-werkdocument 353

Brasseur, S.M.J.M., J.S.M. Cremer, E.M. Dijkman & J.P. Verdaat (2013). Monitoring van gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee; 2002 – 2012, WOt-werkdocument 352

Henkens, R.J.H.G. en W. Geertsema (2013). Ecosysteem-diensten van natuur en landschap; Aanpak en kennis-tabellen voor het opstellen van indicatoren, WOt-werkdocument 351

Walvoort, D.J.J., M. Knotters & T. Hoogland (2013). Map Maker’s Guide: A Decision Support System for Interpolation, Aggregation, and Disaggregation. Technical documentation, WOt-werkdocument 350

Vreke,J., F.H. Kistenkas, J.L.M. Donders, C.M. Goossen & S. de Vries (2013). Benutting ecosysteemdiensten, WOt-werkdocument 349

Haas de, W., C. Aalbers, J. Kruit & B. de Vries (2013). Natuur: beleven en gebruiken. Verdieping van twee kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040, WOt-werkdocument 348 + bijlage 1 + bijlage 2 + bijlage 3 + bijlage 4 + bijlage 5 + bijlage 6

Bikker, P., J. van Harn, C.M. Groenestein, J. de Wit, C. van Bruggen & H.H. Luesink (2013). Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen, WOt-werkdocument 347

Kleunen A. van, P. de Boer, K. Koffijberg, K. Oosterbeek, J. Nienhuis, M.L. de Jong, C.J. Smit & M. van Roomen (2013). Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010, WOt-werkdocument 346

Leneman, H., V.G.M. Linderhof, F.W. van Gaalen, R. Michels, P.J.T.M. van Puijenbroek (2013). Methoden om kosten en effecten van maatregelen op aquatische ecologie te bepalen. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040, WOt-werkdocument 345

Berg, J. van den, V.J. Ingram, M.J. Bogaardt & B. Harms (2013). Integrating ecosystem services into the tropical timber value chain; Dutch policy options from an innovation system approach, WOt-werkdocument 344

Pouwels, R., R.J.F. Bugter, A.J. Griffioen & R.M.A. Wegman (2013). Beoordeling leefgebied habitatrichtlijnsoorten voor artikel 17 van de rapportage, WOt-werkdocument 343

Smits, M.J.W., C.M. van der Heide m.m.v. S.W.K. van den Burg, M.J.G. Meeusen & M.J. Voskuilen (2013). Duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten door private sectoren, WOt-werkdocument 342

Knegt, B. de, J.G.M. van der Greft-van Rossum, S.M. Hennekens, G.B.M. Heuvelink (2013). Trends van zeldzame plantensoorten voorspelt, WOt-werkdocument 341

Selnes, T.A., D.A. Kamphorst, B.J.M. Arts & J.P.M. van Tatenhove (2013). Innovatieve governance arrangementen. Op zoek naar vernieuwing in het groene domein, WOt-werkdocument 340

Voorn, G.A.K. van, P.W. Bogaart, M. Knotters, D.J.J. Walvoort (2013). De complexiteit van WUR-modellen en bestanden. Toetsing van de EMC v1.0, WOt-werkdocument 339

Vos, C.C., R. Pouwels, M. van Eupen, H.T. Lemaris Meeuwsen, W.A. Ozinga, M. Sterk _ M. Wallis de Vries (2013). Operationalisering van het begrip ´veerkracht van ecosystemen´. Een empirische verkenning voor planten en dagvlinders, WOt-werkdocument 338

Greft-van Rossum, J.G.M. van der, M.J.S.M. Reijnen, W.A. Ozinga, R. Pouwels, M. van Eupen, A.M.G. de Bruijn, H. Kuipers, S.M. Hennekens & A.H. Malinowska (2013). Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten; Implementatie in Model for Nature Policy MNP 2.0, WOt-werkdocument 337

Ehlert, P.A.I., L. Posthuma, P.F.A.M. Römkens, R.P.J.J. Rietra, A.M. Wintersen, H. van Wijnen, T.A. van Dijk, L. van Schöll , J.E. Groenenberg (2013). Appraising fertilisers: Origins of current regulations ans standards for contaminants in fertilisers. Background of quality standards in the Netherlands, Denmark, Germany, United Kingdom and Flanders, WOt-werkdocument 336

Commissie Deskundigen Meststoffenwet (2013). Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet. Versie 3.1, WOt-werkdocument 335

Verdonschot, R.C.M., J.H. Vos J.H. & P.F.M. Verdonschot (2013). Exotische macrofauna en macrofyten in de Nederlandse zoete wateren; voorkomen en beleid in 2012, WOt-werkdocument 334

Ehlert, P.A.I., H.J. van Wijnen, J. Struijs, T.A. van Dijk, L. van Schöll, L.R.M. de Poorter (2013) . Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal, WOt-werkdocument 333

Ehlert, P.A.I., T.A. van Dijk & O. Oenema (2013). Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Advies, WOt-werkdocument 332

Dirkx, G.H.P. & W. Nieuwenhuizen (2013). Histland. Historisch-landschappelijk informatiesysteem, WOt-werkdocument 331

Bruggen, C. van, P. Bikker, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. van der Sluis & G.L. Velthof (2013). Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011. Berekeningen met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA), WOt-werkdocument 330

Goossen, C.M., F. Langers, T.A. de Boer (2013). Relaties tussen recreanten, ondernemers en landschap, WOt-werkdocument 329

WOT Natuur en Milieu (2013). Jaarrapportage 2012. WOT-04-011 – Natuurverkenning (NVK), WOt-werkdocument 328

WOT Natuur en Milieu (2013). Jaarrapportage 2012. WOT-04-010 – Balans van de Leefomgeving (BvdL), WOt-werkdocument 327

WOT Natuur en Milieu (2013). Jaarrapportage 2012. WOT-04-009 – Informatievoorziening Natuur (IN), WOt-werkdocument 326

WOT Natuur en Milieu (2013). Jaarrapportage 2012. WOT-04-008 – Agromilieu, WOt-werkdocument 325

Gerritsen, A.L., A.M.E. Groot, H.J. Agricola, W. Nieuwenhuizen (2013). Hoogwaardige landbouw. Een verkenning van motivaties, knelpunten, condities, nieuwe organisatiemodellen en de te verwachten bijdragen aan natuur en landschap, WOt-werkdocument 324

Schouten, M.A.H., N.B.P. Polman & E.J.G.M. Westerhof (2013). Exploring green agricultural policy scenarios with a spatially explicit agent-based model, WOt-werkdocument 323

Verburg, R.W., M.J. Bogaardt, B. Harms, T. Selnes, W.J. Oliemans (2013). Beleid voor ecosysteemdiensten. Een vergelijking tussen verschillende EU-staten, WOt-werkdocument 322

Langers, F., A.E. Buijs, S. de Vries, J.M.J. Farjon, A. van Hinsberg, P. van Kampen, R. van Marwijk, F.J. Sijtsma, S. van Tol (2013). Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen, WOt-werkdocument 321

Woltjer, G.B (2013). Forestry in MAGNET; a new approach for land use and forestry modelling, WOt-werkdocument 320

Kramer, H., J. Clement & B. de Knegt (2013). Basiskaart Natuur 2004; van versie 1.0 naar 3.1, WOt-werkdocument 313

Leneman, H., R.W. Verburg, A. Schouten (2013). Kosten en baten van terrestrische natuur: Methoden en resultaten; Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040, WOt-werkdocument 278