Integriteit en privacy

Hoe gaan wij om met elkaar en met de buitenwereld? Dat is de centrale vraag als het gaat over (wetenschappelijke) integriteit en bescherming van privacy bij Wageningen University & Research.

Integriteit en privacy algemeen

Algemeen gesproken vraagt integriteit van alle medewerkers en studenten allereerst om integer gedrag in zowel het onderwijs, onderzoek als in de (maatschappelijke) dienstverlening. De Integriteitscode Wageningen University & Research vormt samen met de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit de belangrijkste leidraad voor integer handelen van medewerkers en meer specifiek wetenschapsbeoefenaars bij Wageningen University & Research. Tot 1 oktober 2018 is de Gedragscode Wetenschapsbeoefening (versie 2004) van toepassing. Vanaf 1 oktober 2018 zal de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (versie 2018) van toepassing zijn.
Naast deze codes zijn er een aantal specifieke regelingen, afspraken en klachtenprocedures om integriteit te borgen. Alle medewerkers handelen zowel naar de letter als naar de geest naar deze vastgelegde, niet-vrijblijvende gedragsregels en spreken elkaar hierop aan.

Wageningen University & Research heeft ook de zorgplicht over persoonsgegevens die zij van medewerkers, studenten en anderen (tijdelijk) in haar bezit heeft. Wageningen University & Research hecht er veel waarde aan dat de organisatie zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Wageningen University stelt beleid op en organiseert processen zodanig, dat aan de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming kan worden voldaan.

Lees meer

Voor alle medewerkers en studenten van Wageningen University & Research geldt de Integriteitscode Wageningen University & Research en de hierin opgenomen leidende principes voor integer handelen: Zorgvuldig, Betrouwbaar, Onafhankelijk Maatschappelijk Verantwoord en Inspirerende en veilige werkomgeving. Wat betreft de uitoefening van nevenwerkzaamheden geldt de regeling Nevenwerkzaamheden. Het is zowel voor de interne organisatie als voor potentiele opdrachtgevers belangrijk om inzicht te hebben in nevenwerkzaamheden. Zo wordt (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Dit betekent dat alle medewerkers vooraf schriftelijk toestemming vragen voor de uitvoering van nevenwerkzaamheden. Voor wetenschapsbeoefenaars in het bijzonder (inclusief hoogleraren) geldt dat zij conform de landelijke Gedragscode Wetenschapsbeoefening hun nevenwerkzaamheden publiceren op de profielpagina’s van de website van Wageningen University & Research (zie ook tekst hieronder).

Nieuwe medewerkers tekenen in hun aanstellingsbrief voor de Integriteitscode Wageningen University & Research, de Gedragscode Wetenschapsbeoefening, het Netwerkreglement en toestemming vermelding van hun nevenwerkzaamheden. Wageningen University & Research kent verder regelingen die voorzien in klachtenprocedures bij misstanden zoals de Klokkenluidersregeling en de Regeling Ongewenste Omgangsvormen en hulp en begeleiding bij de aanpak van ongewenst gedrag.

Wetenschappelijke Integriteit

Wat betreft wetenschappelijke integriteit geldt dat wordt gehandeld naar de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Tot 1 oktober 2018 is de Gedragscode Wetenschapsbeoefening (versie 2004) van toepassing. Vanaf 1 oktober 2018 zal de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (versie 2018) van toepassing zijn. Integer handelen is de steunpilaar voor goede wetenschapsbeoefening en is daarmee een essentiële voorwaarde voor het stellen van vertrouwen en het behoud van geloofwaardigheid in de wetenschap.

Privacy en Persoonsgegevens

Binnen WUR verzamelen we veel persoonsgegevens waar we heel zorgvuldig mee omgaan. Bovendien stelt de Europese privacywet - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - aan het verzamelen, gebruiken en het beveiligen van persoonsgegevens strenge voorwaarden.  Goed om te weten, binnen WUR organiseren we de processen zodanig, dat we aan de verplichtingen van de wet voldoen. WUR zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens verkregen zijn tenzij expliciete toestemming gegeven is door betrokkene.

Zo staat in het beleidsdocument verwerking persoonsgegevens Wageningen University & Research beschreven wat de AVG inhoudt, welke kaders we binnen WUR hanteren, met welke rollen en verantwoordelijkheden we hierbij te maken hebben én hoe we echt veilig en bewust met persoonsgegevens om moeten gaan. In het Reglement bescherming persoonsgegevens staat beschreven hoe de taken, verantwoordelijkheden en procedures met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder meer bij onderwijs, onderzoek en administratieve processen worden toegepast. En in het reglement cameratoezicht wordt uitgelegd hoe we met cameratoezicht omgaan en welke regels en procedures er gelden voor het registreren en verwerken van de beelden in relatie tot veiligheid en privacy.

Rechten van personen wiens persoonsgegevens door Wageningen University & Research (WUR) worden opgeslagen

U hebt het recht WUR te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en het recht hier bezwaar tegen te maken.

Zoals ook in de privacyverklaring heeft WUR overzichten voor medewerkers in loondienst (voor medewerkers beschikbaar op intranet), studenten en externe bezoekers, die u inzicht geven over het gebruik door WUR van de aard van de persoonsgegevens en aan wie deze worden door geleverd.

Voor zover u van uw rechten gebruik wilt maken zijn hieronder een aantal formulieren beschikbaar aan de hand waarvan u als betrokkene bij WUR uw verzoek ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens kunt indienen. vanwege het waarborgen van uw privacy, u zich bij WUR fysiek dient te legitimeren.

Formulieren rechten van betrokkenen:

Corporate Governance Code

De beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur zijn vastgelegd in de Corporate Governance Code Wageningen University & Research . Deze code is van toepassing voor zowel Wageningen University als de stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

Lees meer bij Corporate Governance.