Integriteit en privacy

Hoe gaan wij om met elkaar en met de buitenwereld? Dat is de centrale vraag als het gaat over (wetenschappelijke) integriteit en bescherming van privacy bij Wageningen University & Research.

RvB statement seksueel grensoverschrijdend gedrag

De verhalen en ervaringen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de entertainmentwereld en de onthullingen uit politiek en sport hebben ook ons geraakt, en gesprekken losgemaakt in onze organisatie. Dit kwam bovenop verontrustende cijfers van o.a. Amnesty International over aanrandingen bij studenten. Direct hierna hebben vertrouwenspersonen al de hand uitgereikt naar studenten en medewerkers, en heeft de rector magnificus in samenwerking met de burgemeester gesprekken gestart met studentenverenigingen.

WUR staat voor een veilige en respectvolle studeer- en werkomgeving, zowel fysiek als sociaal. Wij realiseren ons dat de universiteits- en onderzoekssector niet anders is dan politiek, entertainment en sport, dat seksueel grensoverschrijdend gedrag zich ook in onze WUR community  voor kan doen en niet altijd makkelijk is aan te kaarten. Ook wij kennen machtsverschillen en daarmee omstandigheden waarin het lastig kan zijn ongewenste gedrag van een ander te adresseren.

Wij tolereren op geen enkele manier seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in welke situatie dan ook. Meldingen nemen we dan ook zeer serieus: ieder geval is er vanzelfsprekend één te veel. We vragen je ook om je uit te spreken, de ander aan te spreken, en om samen een veilige werk- en studeeromgeving en -cultuur te waarborgen waarin iedereen zich uit kan spreken op het moment dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.   

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we in onze cultuur moeten verankeren. Dat vergt continue onze aandacht.

Louise O. Fresco, Arthur Mol en Rens Buchwaldt

Hulp en ondersteuning

Heb je te maken met seksuele intimatie of ander ongewenst gedrag? Op de intranetpagina Bemiddeling & Hulp is meer informatie te vinden over ondersteuning en hulp die WUR je kan bieden. Voor studenten is er in de MyWURtoday app een speciale topic waar je deze informatie kunt vinden.

Integriteit en privacy algemeen

Algemeen gesproken vraagt integriteit van alle medewerkers en studenten allereerst om integer gedrag in zowel het onderwijs, onderzoek als in de (maatschappelijke) dienstverlening. De Integriteitscode Wageningen University & Research vormt samen met de geldende Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit de belangrijkste leidraad voor integer handelen van medewerkers en meer specifiek wetenschapsbeoefenaars bij Wageningen University & Research. Daarnaast heeft WUR een anti-corruptie code opgesteld voor personeel dat betrokken is bij internationale projecten. Deze code geeft regels over op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier zaken doen met landen die een lage corruptie-index (CPI) kennen, of waar op basis van VN-sanctiebeleid geen zaken mee gedaan kan worden.

Naast deze codes zijn er een aantal specifieke regelingen, afspraken en klachtenprocedures om integriteit te borgen. Alle medewerkers handelen zowel naar de letter als naar de  geest naar deze vastgelegde, niet-vrijblijvende gedragsregels en spreken elkaar hierop aan.

Wageningen University & Research heeft ook de zorgplicht over persoonsgegevens die zij van medewerkers, studenten en anderen (tijdelijk) in haar bezit heeft. Wageningen University & Research hecht er veel waarde aan dat de organisatie zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Wageningen University stelt beleid op en organiseert processen zodanig, dat aan de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming kan worden voldaan.

Lees meer

Voor alle medewerkers en studenten van Wageningen University & Research geldt de Integriteitscode Wageningen University & Research en de hierin opgenomen leidende principes voor integer handelen: Zorgvuldig, Betrouwbaar, Onafhankelijk, Maatschappelijk Verantwoord en Inspirerende en veilige werkomgeving. Wat betreft de uitoefening van nevenwerkzaamheden geldt de regeling Nevenwerkzaamheden. Het is zowel voor de interne organisatie als voor potentiele opdrachtgevers belangrijk om inzicht te hebben in nevenwerkzaamheden. Zo wordt (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Dit betekent dat alle medewerkers vooraf schriftelijk toestemming vragen voor de uitvoering van nevenwerkzaamheden. Voor wetenschapsbeoefenaars in het bijzonder (inclusief hoogleraren) geldt dat zij conform de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit hun nevenwerkzaamheden publiceren op de profielpagina’s van de website van Wageningen University & Research (zie ook tekst hieronder).

Nieuwe medewerkers tekenen in hun arbeidsovereenkomst voor de Integriteitscode Wageningen University & Research, de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit, het netwerkreglement en toestemming vermelding van hun nevenwerkzaamheden. Wageningen University & Research kent verder regelingen die voorzien in klachtenprocedures bij misstanden zoals de Klokkenluidersregeling en de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen en hulp en begeleiding bij de aanpak van ongewenst gedrag.

Wetenschappelijke Integriteit

Wat betreft wetenschappelijke integriteit geldt dat wordt gehandeld naar de geldende Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. In de gedragscode zijn de principes neergelegd die iedere wetenschapsbeoefenaar in acht dient te nemen: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Integer handelen is de steunpilaar voor goede wetenschapsbeoefening en is daarmee een essentiële voorwaarde voor het stellen van vertrouwen en het behoud van geloofwaardigheid in de wetenschap.

Privacy en Persoonsgegevens

Binnen WUR verzamelen we veel persoonsgegevens waar we heel zorgvuldig mee omgaan. Bovendien stelt de Europese privacywet - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - aan het verzamelen, gebruiken en het beveiligen van persoonsgegevens strenge voorwaarden.  Goed om te weten, binnen WUR organiseren we de processen zodanig, dat we aan de verplichtingen van de wet voldoen. WUR zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens verkregen zijn tenzij expliciete toestemming gegeven is door betrokkene.

Zo staat in het beleidsdocument verwerking persoonsgegevens Wageningen University & Research beschreven wat de AVG inhoudt, welke kaders we binnen WUR hanteren, met welke rollen en verantwoordelijkheden we hierbij te maken hebben én hoe we echt veilig en bewust met persoonsgegevens om moeten gaan. In het Reglement bescherming persoonsgegevens staat beschreven hoe de taken, verantwoordelijkheden en procedures met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder meer bij onderwijs, onderzoek en administratieve processen worden toegepast. En in het reglement cameratoezicht wordt uitgelegd hoe we met cameratoezicht omgaan en welke regels en procedures er gelden voor het registreren en verwerken van de beelden in relatie tot veiligheid en privacy.

Rechten van personen wiens persoonsgegevens door Wageningen University & Research (WUR) worden opgeslagen

U hebt het recht WUR te verzoeken om inzage te verlenen in de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Zoals ook in het Reglement bescherming persoonsgegevens vermeld, beschikt WUR over overzichten voor medewerkers in loondienst, medewerkers niet in loondienst, studenten en relaties, die u inzicht geven in het gebruik van persoonsgegevens door WUR, de aard van de persoonsgegevens en aan wie deze worden doorgegeven.

Indien u van uw rechten als betrokkene gebruik wenst te maken, gebruik dan de hieronder aangeboden formulieren. In het kader van zorgvuldigheid, zal het door u ingediende verzoek voor een beroep op recht van betrokkene, door de WUR maximaal één jaar worden bewaard.

Alle betrokkenen woonachtig of werkzaam in Nederland dienen zich bij WUR fysiek te legitimeren. Uitzondering vormen betrokkenen die niet in Nederland woonachtig of werkzaam zijn. Voor deze mensen is het mogelijk het ingevulde formulier te sturen naar het postadres vermeld op het fomulier. Het identiteitsbewijs wordt vervolgens in het proces van afhandeling van het formulier per post door middel van een Live HD videogesprek gecontroleerd.

Formulieren rechten van betrokkenen:

Code goed bestuur Wageningen University & Research

De beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur zijn vastgelegd in de Code goed bestuur WUR. Deze code is van toepassing voor zowel Wageningen University als Wageningen Research.

Lees meer bij Corporate Governance.