Integriteit

Hoe gaan wij om met elkaar en met de buitenwereld? Dat is de centrale vraag als het gaat over (wetenschappelijke) integriteit bij Wageningen University & Research.

Integriteit algemeen

Algemeen gesproken vraagt integriteit  van alle  medewerkers en studenten allereerst om integer gedrag in zowel het onderwijs, onderzoek als in de (maatschappelijke) dienstverlening.  De Integriteitscode Wageningen University & Research vormt samen met de landelijke Gedragscode Wetenschapsbeoefening de belangrijkste leidraad voor integer handelen van medewerkers en meer specifiek wetenschapsbeoefenaars  bij Wageningen University & Research. Daarnaast zijn er een aantal specifieke regelingen, afspraken en klachtenprocedures om integriteit te borgen. Alle medewerkers handelen zowel naar de letter als naar de  geest naar deze vastgelegde, niet-vrijblijvende gedragsregels en spreken elkaar hierop aan.

Lees meer

Voor alle medewerkers en studenten van Wageningen University & Research geldt de Integriteitscode Wageningen University & Research en de hierin opgenomen leidende principes voor integer handelen: Zorgvuldig, Betrouwbaar, Onafhankelijk Maatschappelijk Verantwoord en Inspirerende en veilige werkomgeving. Wat betreft de uitoefening van nevenwerkzaamheden geldt de regeling Nevenwerkzaamheden. Het is zowel voor de interne organisatie als voor potentiele opdrachtgevers belangrijk om inzicht te hebben in nevenwerkzaamheden. Zo wordt (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Dit betekent dat alle medewerkers vooraf schriftelijk toestemming vragen voor de uitvoering van nevenwerkzaamheden. Voor wetenschapsbeoefenaars in het bijzonder (inclusief hoogleraren) geldt dat zij conform de landelijke Gedragscode Wetenschapsbeoefening hun nevenwerkzaamheden publiceren op de profielpagina’s van de website van Wageningen University & Research (zie ook tekst hieronder).

Nieuwe medewerkers tekenen in hun aanstellingsbrief voor de Integriteitscode Wageningen University & Research, de Gedragscode Wetenschapsbeoefening, het Netwerkreglement en toestemming vermelding van hun nevenwerkzaamheden. Wageningen University & Research kent verder regelingen die voorzien in klachtenprocedures bij misstanden zoals de Klokkenluidersregeling en de Regeling Ongewenste Omgangsvormen en hulp en begeleiding bij de aanpak van ongewenst gedrag.

Wetenschappelijke Integriteit

Wat betreft wetenschappelijke integriteit geldt dat wordt gehandeld naar de landelijke Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In de gedragscode zijn de principes neergelegd die iedere wetenschapsbeoefenaar in acht dient te nemen: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Integer handelen is de steunpilaar  voor goede wetenschapsbeoefening  en is daarmee een essentiële voorwaarde voor het stellen van vertrouwen en het behoud van geloofwaardigheid in de wetenschap.
Lees meer

Corporate Governance Code

De beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur zijn vastgelegd in de Corporate Governance Code Wageningen University & Research . Deze code is van toepassing voor zowel Wageningen University als de stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

Lees meer bij Corporate Governance.