Indienen van onderzoek

Voorbereiding van het onderzoeksdossier

Voor het indiening van voorgenomen onderzoek dat WMO-plichtig is geldt dat een Standaard Onderzoeksdossier moet worden ingeleverd. Dit standaard onderzoeksdossier vindt u op de website van de CCMO. Let erop dat u altijd de meest actuele versie van het onderzoeksdossier van de CCMO website gebruikt! Dit ABR-formulier dient u online in te vullen via de portal ToetsingOnline, waar u zich eerst eenmalig moet registreren. Daarnaast dient u het Formulier Toetsingskosten in te vullen en mee te sturen bij de eerste indiening van uw onderzoeksdossier.


Waar moet ik mijn onderzoeksdossier indienen?

Een nieuw onderzoeksdossier kunt u, ter attentie van de METC-WU, indienen bij de ambtelijke secretaris van de METC-WU, mevr. dr. C. Dullemeijer. De secretaris bekijkt bij een administratieve screening of de aangeleverde documenten compleet zijn en kent een intern registratienummer toe aan het onderzoeksvoorstel. Indien het dossier niet volledig is, neemt zij contact met u op en wordt het dossier pas verder in behandeling genomen als de ontbrekende stukken zijn aangeleverd. Het indienen van een nieuwe onderzoeksvoorstel kan op elk gewenst moment, maar het wordt pas geagendeerd voor een METC-vergadering als zowel de papieren als de digitale versies van het volledige onderzoeksdossier ten minste 10 kalenderdagen voorafgaand aan de betreffende vergadering in het bezit zijn van het METC-secretariaat.Hoe moet ik mijn onderzoeksdossier indienen?

Een WMO-plichtig onderzoeksdossier dient u als volgt in:
* Digitaal (via e-mail of usb-stick) en op papier (in enkelvoud)
* Bij digitale indiening dienen alle documenten aparte PDF-bestanden te zijn, conform de indeling uit het Standaard Onderzoeksdossier van de CCMO.
* De naamgeving van de documenten dient overeen te komen met de naamgeving in het standaard onderzoeksdossier (A1 Aanbiedingsbrief aan toetsingscommissie, B1 ABR-formulier, C1 Onderzoeksprotocol etc..), zodat snel en efficiënt gecontroleerd kan worden of het ingediende onderzoeksdossier volledig is.
* De digitale versie van de aanbiedingsbrief, het ABR-formulier en het protocol dienen, met handtekening, te worden ingescand in PDF-format.
* De papieren versie van de aanbiedingsbrief, het ABR-formulier en het protocol dienen voorzien te zijn van een originele "natte" handtekening. Let op: ondertening namens de verrichter dient te gebeuren door een persoon die tekenbevoegd is.
Zie: checklist Indiening WMO-plichtig onderzoeksdossier.


Beoordelingsprocedure

Indien het gehele onderzoeksdossier compleet is en in behandeling wordt genomen door de commissie, wordt het geagendeerd en ontvangt u van het secretariaat van de METC een ontvangstbevestiging, met vermelding van de datum waarop uw onderzoekdossier besproken zal worden door de commissie. Na bespreking in de vergadering streven wij ernaar om u binnen één week via e-mail een vraagbrief van de commissie te versturen. Indien wijzigingen van inhoudelijke aard en meer dan gering belang noodzakelijk zijn, wordt u gevraagd een antwoordbrief te schrijven welke zal worden besproken in de volgende vergadering van de METC-WU. Indien de commissie van mening is dat er slechts kleine wijzigingen nodig zijn, wordt u gevraagd een antwoordbrief te schrijven welke via het secretariaat aan de commissie zal worden voorgelegd. De afronding van de beoordelingsprocedure hoeft in dit geval niet te wachten tot de volgende plenaire METC-vergadering. Indien u ook documenten moet wijzigen, dienen de wijzigingen geel gearceerd te zijn en moet het versienummer en de datum van het betreffende document zijn aangepast (zoals in de bestandsnaam als het bestand zelf). U wordt verzocht alléén de gewijzigde documenten van het onderzoeksdossier opnieuw te versturen. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van het besluit van de commissie en ontvangt het officiële besluit in pdf-formaat. De commissie is bij de beoordeling van WMO-onderzoeksvoorstellen gebonden aan termijnen. Voor de beoordeling van uw onderzoeksdossier heeft de commissie 56 dagen (8 weken) de tijd en ze kan deze termijn eenmaal verlengen met nog eens 56 dagen. Bij geneesmiddelenonderzoek is deze termijn 60 dagen.