Niet-WMO plichtig onderzoek

U bent wettelijk niet verplicht om niet-WMO plichtig onderzoek te laten beoordelen door een medisch-ethische toetsingscommissie. Op verzoek van de Raad van Bestuur van de Wageningen University beoordeelt de METC-WU echter wel niet-WMO onderzoeken die aan haar aangeboden worden. Het moet dan wel om medisch-wetenschappelijk onderzoek gaan.


Voorbereiding van een niet-WMO-plichtig onderzoeksdossier

Voor het indiening van voorgenomen onderzoek dat niet WMO-plichtig is geldt dat u tenminste moet aanleveren: een aanbiedingsbrief met de melding dat u vermoedt dat het een niet-WMO plichtig onderzoek betreft, het onderzoeksprotocol, de informatie voor de proefpersonen en eventuele vragenlijsten (indien van toepassing). Bij niet-WMO plichtig onderzoek is in principe geen proefpersonenverzekering nodig (tenzij de verrichter / het instituut waar u werkzaam bent dit wel vereist). Als uw onderzoek niet onder de WMO valt omdat het in het buitenland wordt uitgevoerd, kunt u de templates voor onderzoeksdocumenten aanhouden die door de ethische commissie in het betreffende land wordt vereist.


Waar moet ik een niet-WMO plichtig onderzoeksdossier indienen?

Een niet-WMO-plichtig onderzoeksdossier kunt u e-mailen of per post verzenden, tav. C. Dullemeijer, ambtelijk secretaris van de METC-WU. De secretaris bekijkt bij een administratieve screening of de aangeleverde documenten compleet zijn en kent een intern registratienummer toe aan het onderzoeksvoorstel. Indien het dossier niet volledig is, neemt zij contact met u op en wordt het dossier pas verder in behandeling genomen als de ontbrekende stukken zijn aangeleverd.

Het indienen van een nieuwe onderzoeksvoorstel kan op elk gewenst moment, maar het wordt pas geagendeerd voor een METC-vergadering als zowel de papieren als de digitale versies van het volledige onderzoeksdossier ten minste 10 kalenderdagen voorafgaand aan de betreffende vergadering in het bezit zijn van het METC-secretariaat.


Hoe moet ik een niet-WMO plichtig onderzoeksodossier indienen?

U dient een niet-WMO-plichtig onderzoeksdossier in te dienen door alle documenten zowel in digitale vorm (USB-stick, CD-rom, of e-mail) als op papier (in enkelvoud) aan te leveren. Bij digitale indiening dienen alle documenten aparte PDF-bestanden te zijn.


Beoordelingsprocedure

Indien het gehele onderzoeksdossier compleet is en in behandeling wordt genomen door de commissie, wordt het geagendeerd en ontvangt u van het secretariaat van de METC een ontvangstbevestiging, met vermelding van de datum waarop het voorstel besproken zal worden door de commissie. Na bespreking in de vergadering krijgt u binnen uiterlijk één week via e-mail een reactie van de commissie. Indien wijzigingen van inhoudelijke aard en meer dan gering belang noodzakelijk zijn om een positief advies te kunnen geven, wordt u gevraagd een reactie te schrijven welke zal worden besproken in de volgende vergadering van de METC-WU. Indien de commissie van mening is dat er slechts kleine wijzigingen nodig zijn, wordt u gevraagd een reactie te schrijven welke via het secretariaat aan enkele commissieleden zal worden voorgelegd. De afronding van de beoordelingsprocedure hoeft in dit geval niet te wachten tot de volgende METC-vergadering. Indien u ook documenten moet wijzigen, dienen de wijzigingen geel gearceerd te zijn en moet het versienummer en de datum van het betreffende document zijn aangepast. U wordt verzocht alléén de gewijzigde documenten van het onderzoeksdossier opnieuw te versturen.
U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van het advies van de commissie en ontvangt het officiële advies in pdf-formaat.