Onafhankelijkheid WUR

Onafhankelijkheid Wageningen University & Research

Onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek is voor universiteiten een belangrijk beginsel. In een tijd waarin universiteiten meer dan in het verleden samenwerken met overheden, ngo’s en het bedrijfsleven zijn garanties voor deze onafhankelijkheid extra belangrijk. Wageningen University & Research hanteert verschillende regelingen en procedures die er op gericht zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek te garanderen.

Deze gedragscode is opgesteld door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Paragraaf 5 van de gedragscode gaat over de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. De code is van toepassing op alle onderzoek dat wordt gedaan door Nederlandse universiteiten. In Wageningen wordt de code toegepast op onderzoek door de universiteit evenals door de Wageningen Research instituten.

Paragraaf 3.1 van onze algemene voorwaarden bevat afspraken t.a.v. onafhankelijkheid van onderzoek (paragraaf 3.1).

Hoogleraren zijn verplicht hun nevenwerkzaamheden openbaar te maken , de lijst met nevenwerkzaamheden van hoogleraren is hier te vinden.

  • Richtlijnen voor benoeming hoogleraren
  • Wie klachten heeft over het onafhankelijk functioneren van onderzoekers van Wageningen University & Research kan zich richten tot de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

De Commisie Wetenschappelijke Integriteit betaat uit:

  • Prof. Barend van der Meulen: voorzitter van de commissie wetenschappelijke integriteit Wageningen University, hoogleraar Evidence for Science Policy aan de universiteit Leiden en Hoofd Onderzoek aan het Rathenau Instituut.
  • Prof. Herman Eijsackers: emeritus bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voormalig wetenschappelijk adviseur aan Wageningen University & Research.
  • prof. Akke van der Zijpp: emeritus hoogleraar Dierlijke productiesystemen aan Wageningen University & Research.
  • prof. Tiny van Boekel: Buitengewoon hoogleraar Zuivelkunde

Beoordeling van klachten geschiedt op basis van de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.

Naast de regelingen en procedures die gelden voor Wagenings onderzoek worden universiteiten in het kader van onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek ook aangesproken op hun aard en omvang van hun financieringsbronnen. Hieronder is de opbouw van onze inkomstenbronnen weergegeven.