Resource Use Efficiency

Intensiever gebruik van de natuurlijke rijkdommen legt een steeds zwaardere druk op biologische systemen en op productie- en consumptiesystemen in de landbouw. Door de wereldwijde verstedelijking veranderen op grote schaal de stromen van energie, materialen en afvalstoffen en staat de kwaliteit van ecosysteem (bodem en water bijvoorbeeld) onder druk. Voedingsstoffen, rest- en afvalstromen raken geconcentreerd in welvarende, dichtbevolkte, stedelijke gebieden, terwijl elders de bodem verarmt.

We investeren in de overgang naar een duurzamer en efficiënter systeem van productie en consumptie. We ontwikkelen nieuwe kennis en technologie om efficiënter met de beschikbare grondstoffen om te gaan. We veranderen primaire productiestromen door nieuwe combinaties van verschillende sectoren, productgroepen en grondstoffen. En we werken aan slimme manieren om tot nu toe gescheiden kringlopen van energie, materialen en nutriënten te sluiten door zo goed mogelijk gebruik te maken van plantaardige en dierlijke bronnen. Daarnaast dragen we bij aan een high-efficiency-revolutie in het gebruik van biologische grondstoffen. Dat doen we door stromen, grondstoffen en producten efficiënt om te zetten en te verdelen en door afval en de afvoer van nutriënten te voorkomen. De overgang brengt ook nieuwe zakelijke kansen en risico’s mee die tot nu toe onbekend waren. Om die overgang doeltreffend te ondersteunen is governance (bestuur) van groot belang. Er moeten nieuwe netwerken worden gevormd tussen de belangrijkste actoren in productie en consumptie, er zijn innovaties nodig in bestaande instituties en er moeten nieuwe praktijken worden ontwikkeld. Sociaaleconomische analyses laten zien hoe deze overgang vorm kan krijgen.

Contact: