dr.ir. FJ (Frank) de Ruijter

dr.ir. FJ (Frank) de Ruijter

Onderzoeker Landbouwbedrijfssystemen

Frank is een ervaren onderzoeker landbouwbedrijfssystemen en duurzame landbouw. In 1998 is hij gepromoveerd op onderzoek naar het effect van aardappelcystenaaltjes op de gewasgroei van aardappel. Hij heeft gewerkt aan efficiënt gebruik van meststoffen in de akkerbouw, melkveehouderij, bollenteelt en sierteelt, zowel samen met boeren als beleidsmakers. Recent werk is gericht op kwantificering van duurzame landbouw op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal, wereld), en op efficiënte recycling van nutriënten (kringlooplandbouw) uit gewasresten, dierlijke mest en humaan afval.