dr. IC (Inge) Regelink

dr. IC (Inge) Regelink

Projectleider en co-coordinator H2020-SYSTEMIC

Groene Mineralen Centrale. Bij Wageningen Environmental Research werk ik aan oplossingsrichtingen voor het sluiten van nutriënten kringlopen. Eén onderdeel hiervan is gericht op terugwinning en hergebruik van nutriënten (stikstof, fosfaat) uit o.a. digestaat van dierlijke mest en zuiveringsslib. Samen met collegas en partners uit het bedrijfsleven ontwikkelen we een technologie (RePeat) voor terugwinning van fosfaat uit digestaat van varkensmest. Hierbij is volop aandacht voor de business case, de afzetmarkt voor de producten en beleidsmatige aspecten. Dit onderzoek vindt momenteel plaats binnen het H2020 project SYSTEMIC en binnen het topsectorenproject Meerwaarde Mest en Mineralen.

Humuszuren. Bij het terugwinnen van nutriënten en zuiveren van afvalwater komen veelal humuszuurrijke restromen vrij. Vanuit private partijen is er interesse in de perspectieven voor het gebruik van humuszuur-achtige producten als biostimulant of groeiverbeterend middel. In opdracht van diverse private partijen onderzoeken we of en onder welke condities humuszuren een positief effect hebben op de groei van planten.

 

Verder werk ik mee aan langjarige veldproeven naar de effecten van fosfaatevenwichtsbemesting (gebruiksnormen) op de gewasopbrengst, bodemvruchtbaarheid en fosfaatuitspoeling. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor het ministerie van LNV en dient onderbouwing van het mestbeleid en het nationaal watermodel.