Terug naar profiel

Projecten - dr.ir. TPM (Thijs) Fijen

Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur aan de mens levert, zoals de bestuiving van landbouwgewassen door wilde insecten. Deze diensten spelen in toenemende mate een rol bij de inspanningen om aan de stijgende vraag naar landbouwproducten te voldoen zonder biodiversiteit en milieu nog verder te belasten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van ecosysteemdiensten is echter meer inzicht nodig in een aantal fundamenteel ecologische processen. In dit project onderzoeken we of en hoe wilde bestuivers gebruikt kunnen worden ter vervanging of aanvulling van traditionele landbouwkundige hulpbronnen zoals (kunst)mest. We gebruiken de zaadproductie van hybride prei in Zuid-Europa als modelsysteem omdat hier de variatie in landbouwpraktijken, milieuomstandigheden en aantal en soortenrijkdom van wilde bestuivers uitermate geschikt is voor dit soort studies. Ook vergroot dit de kans op succesvolle adoptie van de opgedane kennis in het productiesysteem van een belangrijke producent van groentezaden. Specifieke onderzoeksvragen zijn wat de relatieve bijdrage aan zaadproductie is van bestuivers in vergelijking met beschikbaarheid van voedingsstoffen en water. Daarnaast wordt onderzocht of onder praktijkomstandigheden het aantal dan wel de soortenrijkdom van bestuivers belangrijker is voor de effectieve bestuiving van gewassen. De inzichten die dit onderzoek oplevert zullen worden gebruikt voor het ontwerp van effectieve strategieën die effecten van bestuivers en externe hulpmiddelen combineren voor een optimale zaadproductie en een gezonde populatie wilde bestuivers.   In dit project zijn verschillende interessante thesis-mogelijkheden!  http://tip.wur.nl/Project.php?ProjectID=3160