prof.dr.ir. W (Wim) de Vries

prof.dr.ir. W (Wim) de Vries

Persoonlijk hoogleraar, DLO Onderzoeker

Wim de Vries is een expert op het gebied van de bodemchemie, met speciale aandacht voor verzuring, nutriëntenkringlopen, broeikasgasemissies en bodemverontreiniging. Zijn specifieke expertise betreft de ontwikkeling en toepassing van bodemmodellen op verschillende schaalniveaus, gaande van lokale schaal naar regionale-, nationale, continentale- (met name Europa) en wereldschaal.

 

Zijn onderzoek richt zich onder andere op effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Daarbij gaat het met name om de emissies van ammoniak en broeikasgassen naar de lucht, de veranderingen in bodemvruchtbaarheid door accumulatie of verlies aan organische stof, nutriënten en metalen en de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater. Hij onderzoekt ook op de gevolgen van veranderingen in stikstof- en fosfaatbelasting op ecosysteem diensten, zoals de productiviteit en koolstofopslag van bossen en de diversiteit van plantensoorten.

 

Wim de Vries heeft ruim 450 artikelen, boekbijdragen en rapporten als auteur en coauteur geschreven over bovengenoemde onderwerpen, waarvan meer dan 175 artikelen in internationale tijdschriften.