W:\PROJECTS\FotosWebsiteWageningenURnl\Shutterstock Foto's LR\shutterstock_375444_NL_Ooijpolder_water_landschap_natuur_rivier_gras_oever_LR.jpg

Project

Internetbronnen derogatieverlening inventariseren

Voor de implementatie van de wet natuurbescherming wil het Ministerie van Economische Zaken burgers en bedrijven ontzorgen. Doelstelling van dit project is inventariseren welke internetbronnen beschikbaar en bruikbaar zijn voor ondernemers en gemeenten bij derogatieverlening van natuurwetten via het omgevingsloket.

Voor de implementatie van de wet natuurbescherming wil het Ministerie van Economische Zaken burgers en bedrijven ontzorgen. Binnen het huidige wetsvoorstel worden de ontheffing Flora- en faunawet en de vergunning Natuurbeschermingswet gekoppeld aan de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend door gemeenten. Het rijk wil daarom onder andere regelen dat er een overzicht komt van bruikbare internetbronnen bij het (toekomstige) proces van derogatieverlening.

De huidige dienstverlening derogatieverlening kent knelpunten en toekomstige dienstverleningen derogatieverlening leiden tot andere taken van bevoegde gezagen. Daarom is het nodig de dienstverlening bij omgevingsvergunningen te verbeteren. Vraag is welke instrumenten gemeenten als front-office omgevingsvergunning nodig hebben.

Doelstelling van dit project is inventariseren welke internetbronnen beschikbaar en bruikbaar zijn voor ondernemers en gemeenten bij derogatieverlening wet natuurbescherming via het omgevingsloket. Centraal staan de gemeenten, als frontoffice voor de omgevingsvergunning. Als zij beschikken over de juiste informatie, worden ondernemers vanzelf beter geholpen.

Resultaten

  • Eindrapport (met o.a. beschikbare bronnen en hun bruikbaarheid, kennisleemten).
  • Voordrachten bij VNG en Ministeries van I&M en EZ.

Voorlopige resultaten zijn:

  • Een eerste conclusie is dat er bij gemeenten een groot verschil is in kennis over het aanhaken van natuur in de Omgevingsvergunning. Een tweede conclusie is dat gemeenten die zich wel bewust zijn van deze taak hun eigen instrumenten ontwikkelen, die wisselen in kennistype en kennisniveau

Aanpak

Het project is ingedeeld in vijf fasen:

  1. Methodiek project vaststellen en opstellen factsheets.
  2. Inventariseren informatiebehoefte bij gebruikers.
  3. Inventariseren informatieaanbod via internet.
  4. Analyseren Vraag-aanbod.
  5. Rapporteren.
Fase 1, 2 en 3 (gedeeltelijk) zijn in 2012 uitgevoerd, fase 3, 4 en 5 worden in 2013 uitgevoerd.

Publicaties